تحقیق نیشکر در ایران و جهان و تنش شوری و مکانیسم های تحمل آن

پیشینه تحقیق و پایان نامه و پروژه دانشجویی

پیشینه تحقیق نیشکر در ایران و جهان و تنش شوری و مکانیسم های تحمل  آن دارای ۴۹ صفحه می باشد فایل پیشینه تحقیق به صورت ورد  word و قابل ویرایش می باشد. بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود فایل نمایش داده می شود و قادر خواهید بود  آن را دانلود و دریافت نمایید . ضمناً لینک دانلود فایل همان لحظه به آدرس ایمیل ثبت شده شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

مقدمه    ۵
۲٫ تاریخچه نیشکر در ایران و جهان    ۷
۱-۲٫ تاریخچه نیشکر در جهان    ۷
۲-۲ تاریخچه نیشکر در ایران    ۸
۳-۲ اکولوژی نیشکر    ۹
۴-۲٫ مورفولوژی نیشکر    ۱۰
۱-۴-۲ ریشه:    ۱۰
۱-۱-۴-۲- ریشه های سطحی:    ۱۰
۲-۱-۴-۲- ریشه های میانی:    ۱۰
۳-۱-۴-۲- ریشه های عمیق:    ۱۰
۲-۴-۲ ساقه:    ۱۱
۳-۴-۲ برگ:    ۱۱
۴-۴-۲ گل:    ۱۱
۵-۲ زمان کاشت قلمه‌هاى نیشکر    ۱۲
۶-۲٫ محصولات جانبی نیشکر    ۱۳
۷-۲ ارقام تجاری نیشکر    ۱۳
۱-۷-۲ رقم CP48-103 :    ۱۳
۲-۷-۲ رقمCp57-614  :    ۱۳
۳-۷-۲ رقم Cp65-315:    ۱۴
۴-۷-۲ رقم Cp69- 1062:    ۱۴
۵-۷-۲ رقم Cp70-321:    ۱۴
۶-۷-۲ رقم  Sp70-1143:    ۱۵
۷-۷-۲ رقم Cp73-21:    ۱۵
۸-۷-۲ رقم IRC99-01:    ۱۵
۸-۲  بیماری های نیشکر    ۱۶
۹-۲ . بیماریهای نیشکر ایران    ۱۶
۱-۹-۲- بیماریهای عفونی :    ۱۶
۲-۹-۲- بیماریهای غیر عفونی :    ۱۷
۱۰-۲  تنش‌های گیاهی :    ۱۸
۱۱-۲ فیزیولوژی تنش‌های گیاهی    ۱۸
۱۲-۲  تنش‌های گیاهی از نظر موقعیت جغرافیایی وزیست محیطی در ایران    ۱۹
۱۳-۲ . تنش شوری و مکانیسم های تحمل  آن    ۱۹
۱۴-۲٫ علائم خسارت زای شوری    ۲۱
۱۵-۲ . اثرات شوری بر گیاه نیشکر    ۲۲
۱۶-۲٫ مبانی سمیت سدیم    ۲۳
۱۷-۲٫ مکانیسم‌های تحمل شوری    ۲۵
۱۸-۲ . سازوکارهای تحمل به شوری    ۲۵
۱۹-۲٫ سازگاری کل گیاه به تنش شوری    ۲۸
۲۰-۲٫ مسیرهای اولیه ورود به ریشه    ۲۹
۱-۲۰-۲٫ مسیرحساس به  Ca2+ :    ۳۰
۲-۲۰-۲٫ مسیرهای غیر حساس به +  Ca2:    ۳۱
۳-۲۰-۲٫ مسیر انحرافی:    ۳۱
۲۱-۲٫ دفع Na+ به خارج از ریشه :    ۳۱
۱-۲۱-۲٫ کنترل میزان برداشت خالص:    ۳۱
۲-۲۱-۲٫ کنترل بارگیری آوند چوب:    ۳۳
۲۲-۲ . عوامل موثر در مقاومت گیاهان به شوری    ۳۳
۲۳-۲٫ مطالعات سلول شناختی و ژنتیکی    ۳۳
۲۴-۲٫ آنزیم فنیل آلانین آمونیا-لیاز    ۳۴
۲۵-۲٫ روش های ارزیابی بیان ژن    ۳۶
۱-۲۵-۲٫ روش لکهگذاری نورترن :    ۳۷
۲-۲۵-۲٫ ارزیابی حفاظت در برابر R-Nase :    ۳۷
۳-۲۵-۲٫ هیبریدیزاسیون درجا :    ۳۸
۴-۲۵-۲٫ روش  RT-PCR :    ۳۸
۵-۲۵-۲٫ روش PCR در زمان حقیقی:    ۳۸
۷-۲۵-۲٫  روشهای مختلف آزمون PCR در زمان حقیقی :    ۴۱
۱-۷-۲۵-۲٫ روش مبتنی بر کاربرد رنگهای فلئورسنت آزاد :    ۴۱
۲-۷-۲۵-۲٫ روش های مبتنی بر پروب :    ۴۲
۳-۷-۲۵-۲٫ پروب های هیدرولیز شونده یا TaqMan :    ۴۲
۴-۷-۲۵-۲٫ پروبهای هیبریدشونده :    ۴۳
۲۶-۲٫ اصول کاربرد PCR در زمان حقیقی در ارزیابیهای کمی    ۴۴
منابع    ۴۶

 منابع

– برزگر، ع. ۱۳۷۹ . خاکهای شور و سدیمی. شناخت وبهروری. انتشارات دانشگاه شهیدچمران. ص۲۷۳

– راهدار، م. ۱۳۸۳ . نیشکر. انتشارات دانشگاه شهید چمران اهواز. ص ۷۵

– میرشکاری، ب. ۱۳۸۱ . زراعت نیشکر. انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی تبریز. ص ۶۰

– شکوه فر، علیرضا، حاجی شرفی، غلامحسین، تاثیر تنش شوری بر پارامتر های رشد و عملکرد نیشکر. مجله زراعت و اصلاح نباتات،جلد ۵، شماره ۱، ۱۳۸۸

– بنی عباسی، ن. ۱۳۸۳ . بررسی اثر شوری بر کمیت و کیفیت نیشکر در اراضی کشت و صنعت امیر کبیر در سال های زراعی ۸۳-۱۳۸۲ . شرکت توسعه نیشکر وصنایع جانبی. مرکز تحقیقات نیشکر ایران.

-پرویزی آلمانی، م، حمدی، ح، طاهرخانی، ک، فولادوند، م، بنی عباسی، ن. ۱۳۹۰٫ مجله انجمن علمی نیشکر ایران.

– بزی، ص، حیدری، م، مهدی نژاد، ن، عباسی، ف، ۱۳۸۷٫ بررسی سطوح مختلف شوری بر تنظیم کننده های اسمزی و فعالیت های آنزیم های آنتی اکسیدان دو رقم سورگوم، مجله علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی. ص ۹-۱۷٫

– سلطانی حویزه، م.، میرمحمدی، ع. و ارزانی، ا. ۱۳۸۶ . بررسی تحمل به شوری ژنوتیپ های نیشکر بر اساس توانایی در تنظیم و انتقال یونی در مرحله ابتدایی رشد رویشی، مجله علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی۵۶-۵۵ص.

 -ارشاد، ج، ایزدپناه، ک، فصلنامه بیماریهای گیاهی. انجمن بیماری‌شناسی گیاهی ایران. موسسه تحقیقات گیاه پزشکی تهران. ۱۳۸۹٫

Tuteja N. Mechanisms of high salinity tolerance in plants. Methods Enzymol. 2007;428:419-4

Akhtar, SA, A. Wahid, M. Akram and E. Rasul. 2001. Some growth, photosynthetic and anatomical attributes of sugarcane genotypes under NaCI Int. J. Agri. BioI. 4, 439-443.

Munns R, Tester M. Mechanisms of salinity tolerance. Annu Rev Plant Biol. 2008;59:651-681.

مقدمه

نیشکر  (Saccharum officinarum L.)از گونه Andropogoneae و جزء خانواده گندمیان و جزء گیاهان C4 بطور وسیعی در اطراف زمین در مناطق گرمسیری و نیمه گرمسیری کشت می شود. نیشکر بعنوان منبع شکر و بسیاری فراورده های دیگر دارای اهمیت اقتصادی بالائی است و در مقایسه با سایر محصولات کشاورزی از نقطه نظر راندمان تثبیت انرژی در واحد سطح در درجه اول اهمیت قرار دارد. نیشکر حدود ۴۵ تن وزن خشک و ۲۲ تن شکر در هکتار در سال تولید می کند.

بخش جلگه اى خوزستان به علت دارا بودن شرایط مناسب از جمله: خاکهاى رسوبى(علی رغم وجود املاح شور)آب کافی، آفتاب درخشان روزهاى طولانى تنها منطقه در ایران است که نیشکر در آنجا بصورت انبوه کشت می شود، بنا به گفته بسیارى از مورخین رواج کشت نیشکر در ایران از زمان اشکانیان شروع شده است و اوج اهمیت نیشکر در خوزستان را قبل از اسلام و دوره ساسانیان باید جست.

اجرای طرح توسعه نیشکر در خوزستان آثار اقتصادىازجمله تامین شکر، کاغذ، تخته صنعتى (MDF)، فراهم آوردن امکانات تولید گوشت قرمز با استفاده از خوراک دام تولیدى، تولید محصولات بیوتکنولوژى ( مانند خمیر مایه، الکل و غیره ) و اشتغال زائی را در پی داشته است.

یکی از مشکلات کشاورزی ایران شوری اراضی است. حدود ۱۰ درصد خاکهای ایران را خاکهای شور و سدیمی تشکیل میدهند.افزایش میزان هدایت الکتریکی خاک به بیش از ۲ دسی زیمنس بر متر به عنوان شاخص شوری آب مطرح می باشد. گیاهان مقاوم به شوری  در طبیعت به طرق مختلفی نسبت به این مشکل سازگاری یافته اند که شامل دامنه ای از تغییرات ریخت شناسی آناتومیکی و فیزیولوژیک می باشد. غالبا گیاهان باساخت ترکیبات مختلف بویژه ترکیبات پلی فنولی فشار اسمزی را تنظیم و در مقابل شوری مقاومت می کنند (برزگر و همکاران ۱۳۷۹).

کاهش آب رودخانه کارون در سالهای اخیر توام با افزایش سطح شوری خاکهای منطقه اثرات زیانباری بر صنعت کشت نیشکر بویژه کاهش تولید داشته است. اثر شوری بر عملکرد نیشکر با تفاوتهای نسبت به واریته های مختلف در مناطق جهان امری قطعی و بدیهی است. در گیاه نیشکر نیز شرایط مشابهی حاکم است. ساخت املاحی چون تری متیل سولفونیو پروپیونات،. فری پولین و برخی ترکیبات فنولیک در برگهای نیشکر تحت تنش اسمزی گزارش شده است. نیشکر در ردیف گیاهان حساس به شوری قرار گرفته و حد آستانه آن ds/m 7/1 است.بین افزایش شوری و رشد و تولید محصول نیشکر ارتباط معکوس وجود دارد. تنش شوری در نیشکر تمایز و طویل شدن میانگره ها و ذخیره قند را در آنها تحت تاثیر قرار می دهد. نتایج تحقیقات اخیر نشان می دهد که به ازا هر واحد افزایش در EC (ds/m) [1]سبب کاهش ۹/۵ تنی محصول در هکتار می­شود. در تحقیقات انجام شده درهفت تپه ایران مشخص شده است­که درمحدوده شوری بین ۴-۲ افت شدید عملکرد نیشکر اتفاق می­افتد. با این حال تفاوت گسترده­ای در پاسخ واریته های مختلف به شوری و میزان حساسیت و مقاومت آنها در ایران بدست آمده است (شکوه فر و همکاران، ۱۳۸۸)  .

با توجه به اینکه آنزیم[۲] pal  یک آنزیم تنشی و یکی از مهمترین آنزیم های مهم گیاه در تولید فرآورده های فنولی تنظیم کننده فشار اسمزی هستند. به نظر میرسد شناسایی تغییرات بیان ژن این انزیم در برابر تغییرات شوری بتواند شاخص دقیقی از پاسخ میزبان به این تنش را ایجاد نماید و بتوان بر اساس تغییرات بیان این آنزیم نسبت به شناسایی ارقام مقاوم اقدام نمود.

آنزیم فنیل آلانین آمونیالیاز (PAL, EC4.3.1.5) اولین واکنش درمسیر بیوسنتز فنیل پروپانوئید را کاتالیز می کند و ال- فنیل آلانین را بصورت غیر اکسیداتیو دآمینه می کند. طی آن ترانس سینامیک اسید و یون آمونیم شکل می گیرد که ترانس سینامیک اسید پیش ساز ترکیبات متعددی  مانند ترکیبات محافظ اسمزی  می باشد.

در گیاهان پیشرفته ترانس سینامیک اسید پیش ساز طیف وسیعی از مشتقات فنیل پروپانوئیدها از قبیل فلاونوئید[۳]، استیلبن ها[۴]، کومارین ها[۵]، چوبها، چوب پنبه ها، سایر ترکیبات فنلی دیواره، استرها و آمیدهای محلول و برخی از آلکالوئیدها می باشد PAL ، سنتز و تجمع این ترکیبات در بافتها و گیاهان مختلف را تنظیم می کند و به این دلیل بطور مستقیم در تنظیم سیستم گردش، تجمع چوب و پاسخ در مقابل تخریب مکانیکی و عوامل بیماری زا دخالت دارد. این آنزیم به عنوان آنزیم اساسی در پدیده چوبی شدن دارای بیشینه مطالعات آنزیمی در ارتباط با متابولیسم ثانویه در گیاهان است و حدود یک درصد از کل پروتئین سلول گیاهی را تشکیل می دهد.

PALدر بسیاری گیاهان به عنوان یک ترکیب تترامر که توسط خانواده ژنی کوچکی با چهار عضو در آرابیدوپسیس (۴PAL -1PAL) کد می شود. PAL یکی از اولین ژنهای تدافعی گیاهان تشخیص داده شده است که بوسیله تنش های محیطی و عوامل بیماری زا تحریک می شود، همچنین نور، فیتوکروم و تنظیم کننده های رشد بیان این ژن را تحت تاثیر قرار می دهند.

میزان آنزیم PAL در گندمیان ازجمله ذرت غلظت بالائی در مقایسه با سایر گیاهان دارد.

نظربه اهمیت اقتصادی و صنعتی نیشکر در کشور و مشکلات اخیر این صنعت در ارتباط با افزایش شوری آب کارون در سالهای اخیر توام با کاهش تولید ناشی از این تنش ارزیابی شاخص های بیولوژیک پاسخ و شناسایی واریته های مقاوم بر اساس تفاوتهای بیولوژیک مولکولی ضروری می باشد. با توجه به اهمیت انزیم PAL در رشد و نمو و تولید ترکیبات بیولوژیک متعدد بویژه اسمو محافظ ها و عدم وجود اطلاعاتی در این خصوص بویژه در مورد گیاه نیشکر مطالعه مذکور طراحی گردید.

۲٫ تاریخچه نیشکر در ایران و جهان

۱-۲٫ تاریخچه نیشکر در جهان

در رابطه با خاستگاه [۶]اولیۀ نیشکر، نظرات مختلفی وجود دارد. بعضی ها خاستگاه اولیۀ نیشکر را شرق هندوستان و قسمت های شمالی خلیج بنگال و برخی نخستین پایگاه آن را چین و تعدادی نیز زادگاه آن را جزایر اقیانوس آرام ( جزایر گینۀ نو) می دانند. انتقال اولیۀ نیشکر از قسمت های جنوبی اقیانوس آرام به جزایر گینه و کالدونیای جدید بوده، در حالیکه انتقال ثانویۀ آن از جنوب اقیانوس آرام به غرب و شمال غرب آسیا تا هندوستان و شبه جزیرۀ مالی و برمه صورت گرفت. بطور کلی یک منطقۀ مشترک آسیائی- استرالیائی برای منشا نیشکر قابل ارائه است. حد فاصل این منطقۀ مشترک از برونئو و جاوه در اسپانیا تا گینۀ نو در استرالیا است. حوزۀ آسیائی معرفی شده برای منشا نیشکر، بزرگترین حوزۀ ژنتیکی این گیاه بشمار می رود که شامل جزایر سوماترا، سواندا، جاوه، برونئو و جزایر متعدد اقیانوس آرام بوده که تا شرقی ترین نقطۀ جزیرۀ مالی امتداد دارد، در حالیکه مهمترین منطقه در حوزۀ استرالیائی تنوع ژنتیکی نیشکر جزیرۀ گینۀ نو است. مطالعات نشان داده که حوزۀ فیلیپین- مالزی نیز از مناطق مهم تنوع ژنتیکی نیشکر در محدودۀ مشترک آسیائی- استرالیائی آن بشمار می آید. به هر حال شواهد تاریخی دال بر آن است که این گیاه از ۱۵۰۰ سال پیش از میلاد مسیح در هندوستان کشت می شده و این هندی ها بوده اند که برای اولین بار توانسته اند شکر سرخ غیر متبلور( گور) را از نیشکر بدست آورند. زراعت نیشکر از هندوستان به سمت شرق تا چین توسعه یافت و در حدود قرن چهارم قبل از میلاد مسیح به سمت غرب هند تا ایران گسترش پیدا نموده و از همان زمان کشت آن در خوزستان مرسوم گشت. از اوائل قرن هشتم میلادی مقارن با اواخر قرن اول هجری، نیشکر از ایران به مصر برده شد و از این طریق به سوریه نیز وارد گشت. این گیاه در حدود اواسط قرن هشتم میلادی توسط مسلمانان به اسپانیا برده شد و از آنجا به سایر مناطق تحت تصرف مسلمانان در جنوب اروپا توسعه یافت. پس از خروج مسلمانان از اروپا، نیشکر به جزایر آزوور و قناری در اقیانوس اطلس برده شد. در اواخر قرن پانزدهم میلادی، کریستف کلمب در دومین سفر دریائی خود به آمریکا، نیشکر را از جزایر قناری به سنت دومنیکن برد و بدین طریق این گیاه به قارۀ امریکا نیز راه پیدا نمود (راهدار، ۱۳۸۳ ).

[۱]Electrical conductivity

[۲]Phenylalanine Ammonia  Lyase

[۳]flavonoid

[۴]Stilbene

[۵]Coumarin

[۶]origin

50,000 ریال – خرید

تمامی فایل های پیشینه تحقیق و پرسشنامه و مقالات مربوطه به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید.

مطالب پیشنهادی:
 • تحقیق مشخصات گیاه شناسی برنج و تنش شوری و اثرات شوری در مراحل مختلف رشد گیاه برنج
 • تحقیق گیاه شناسی ذرت و پیش تیمار بذر و تاثیر آن بر گیاه و تنش شوری و اثرات تنش شوری بر گیاه زراعی
 • تحقیق تأثیر تنش شوری بر گیاهان و بررسی تأثیر آن بر عملکرد گندم و تأثیر روی بر عملکردگندم در شرایط شور
 • تحقیق تنش شوری و پرایمینگ سالسیلیک‏اسید و اثرات آن بر جوانه ‏زنی
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   یکشنبه, ۲۹ بهمن , ۱۳۹۶
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایpayandaneshjo.irمحفوظ می باشد.