تحقیق کشاورزی پایدار و فنآوریها و انواع نظامهای و معیارها و عناصر کشاورزی پایدار و موانع و مشکلات دستیابی به کشاورزی پایدار

پیشینه تحقیق و پایان نامه و پروژه دانشجویی

پیشینه تحقیق کشاورزی پایدار و فنآوریها و انواع نظامهای و معیارها و عناصر کشاورزی پایدار و  موانع و مشکلات دستیابی به کشاورزی پایدار دارای ۴۱ صفحه می باشد فایل پیشینه تحقیق به صورت ورد  word و قابل ویرایش می باشد. بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود فایل نمایش داده می شود و قادر خواهید بود  آن را دانلود و دریافت نمایید . ضمناً لینک دانلود فایل همان لحظه به آدرس ایمیل ثبت شده شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

۲-۱- مقدمه    ۵
۲-۲- دانش    ۶
۲-۲-۱- تعاریف دانش    ۶
۲-۲-۲- انواع دانش    ۹
۲-۳- نگرش    ۱۱
۲-۳-۱- تعریف نگرش    ۱۱
۲-۳-۲- اهمیت نگرش    ۱۲
۲-۳-۳- عناصر تشکیل دهنده و ویژگیهای نگرش    ۱۳
۲-۳-۴- کاربردهای نگرش    ۱۳
۲-۳-۵- سنجش نگرش    ۱۵
۲-۴- کشاورزی پایدار    ۱۵
۲-۴-۱- علل پیدایش اندیشه کشاورزی پایدار    ۱۶
۲-۴-۲- ظهور کشاورزی پایدار    ۱۷
۲-۴-۳- اهداف کشاورزی پایدار    ۱۸
۲-۴-۴- فنآوریهای کشاورزی پایدار    ۲۱
۲-۴-۴-۱- جنگل – زراعی    ۲۱
۲-۴-۴-۲- تلفیق دام و گیاه    ۲۱
۲-۴-۴-۳- مالچ    ۲۱
۲-۴-۴-۴- کنترل علفهای هرز    ۲۱
۲-۴-۴-۴-۱-گیاهان رقیب    ۲۲
۲-۴-۴-۴-۲- گیاهان اللوپاتیک    ۲۲
۲-۴-۴-۵-کنترل بیولوژیک    ۲۲
۲-۴-۴-۶- چندکشتی    ۲۲
۲-۴-۴-۷- شخم    ۲۳
۲-۴-۴-۷-۱- کمخاکورزی    ۲۳
۲-۴-۴-۷-۲- بیخاکورزی    ۲۳
۲-۴-۴-۸- تناوب    ۲۳
۲-۴-۵- انواع نظامهای کشاورزی پایدار    ۲۴
۲-۴-۵-۱-کشاورزی ارگانیک    ۲۴
۲-۴-۵-۲-کشاورزی پایدار کم نهاده (LISA)    ۲۵
۲-۴-۵-۳-کشاورزی آلترناتیو    ۲۵
۲-۴-۵-۴-کشاورزی بیودینامیک    ۲۵
۲-۴-۵-۵-کشاورزی سنتی    ۲۵
۲-۴-۵-۶-کشاورزی تجاری (صنعتی)    ۲۶
۲-۴-۶- معیارها و عناصر کشاورزی پایدار    ۲۶
۲-۴-۷- زمینه های دستیابی به پایداری در نظام تولید کشاورزی    ۲۷
۲-۴-۸- موانع و مشکلات دستیابی به کشاورزی پایدار    ۲۷
۲-۵- پیشینه تحقیق    ۲۸
منابع و ماخذ    ۳۴

منابع

۱- برقی، ح. و قنبری، ی.(۱۳۸۷). چالش­های اساسی در توسعه پایدار کشاورزی ایران، مجله راهبرد یاس، شماره ۱۶٫

۲- داودی، ه . و مقصودی، ط. (۱۳۸۹). بررسی دانش کشاورزی پایدار در بین سیب­زمینی کاران شهرستان شوشتر، تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران. دوره ۲-۴۲، شماره ۲، صفحات ۲۷۴-۲۶۵٫

۳- حیاتی، د و کرمی، ع. (۱۳۷۸). سازه­های موثر بر دانش کشاورزی پایدار و پایداری نظام­های زراعی. علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی، جلد سوم، شماره دوم.

۴- حیاتی، د. و کرمی، ع. (۱۳۷۷). کشاورزی پایدار در مقایسه با کشاورزی متعارف: سنجش ایستارها، مجله علوم کشاورزی و منابع طبیعی. جلد۲، شماره ۱صص ۱۷-۱٫

۵- رحمانی، ح. ر.(۱۳۸۹).کودهای زیستی و نقش آن در کشاورزی پایدار و تولید محصول سالم. اولین کنگره چالش­های کود در ایران.

۶- صدر، م. ب. (۱۳۶۵). تئوری شناخت در فلسفه ما. تهران، نشر کوکب.

۷- عنایتی­راد، م. اجیلی، ع. ا. رضایی مقدم، ک.و بیژنی، م.(۱۳۸۸). عوامل موثر بر دانش کشاورزان ذرت­کار در زمینه کشاورزی پایدار در منطقه شمال غرب خوزستان. علوم ترویج و آموزش کشاورزی ایران، جلد ۵، شماره ۲٫

۸- باغبانی، ا. محمدزاده، س. و عمانی، ا.ر. (۱۳۹۰). بررسی نگرش کارشناسان سازمان جهاد کشاورزی استان خوزستان نسبت به کشاورزی پایدار. اولین کنگره ملی علوم فن­اوری­های نوین کشاورزی، دانشگاه زنجان.

۹- باقری، ا. و شاه­پسند، م.ر. (۱۳۸۹). بررسی نگرش کشاورزان سیب­زمینی­کار دشت اردبیل نسبت به عملیات کشاورزی پایدار. نشریه تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران، دوره ۲-۴۱، شماره ۲، صفحات ۲۴۲-۲۳۱٫

۱۰- باقری، ا. شعبان­علی فمی، ح. رضوان­فر، ا. اسدی، ع. و یزدانی، س.(۱۳۸۷). تحلیل بکارگیری فن­اوری­های کشاورزی پایدار در میان شالی­کاران حوزه آبریز هراز- مازندران، علوم کشاورزی ایران ویژه اقتصاد و توسعه کشاورزی، صفحات ۱۵۲-۱۳۹٫

۱۱-Wiig , K.M. (1997).” Knowledge Management: Where Did it Com From . and Where Will It Go?”, Expert Systems with Application 13, PP.1-14.

۱۲- Beckman, T. (1997).” A Methodology for Knowledge Management” , International Association of science and technology  for development, AI and soft computing Conference, Banf, Canada.

۱۳- Turban, E.(1992). Expert Systems and Applied Artifical Intelligence, New York, Macmillan publishin.

۱۴- Liaghati, H. Veisi, H. Hematyar, H. Ahmad zadeh, F. (2008). Assessing the students Attiudes Towards Sustainable Agrieulture. American- Eurasian.J. Agric & Environ, Sci, 3(2): 227- 232 Issn 1818-6769.

 ۲-۱- مقدمه

امروزه رشد روزافزون جمعیت، موجب نیاز بیشتر بشر به مواد غذایی گردیده که این عامل سبب گسترش تولیدات کشاورزی و تاثیرات سوء بر خاک و منابع پایه شده است. استفاده از کود و سموم دفع­آفات علاوه بر آلوده کردن خاک و منابع آبهای سطحی و زیرزمینی، باعث فرسایش ژنتیکی و انقراض گونه­های جانوری و گیاهی نیز می­شود. این فرآیندها، تعادل­های زیست­محیطی و بومی را به­تدریج برهم می­زند و پیامدهای خطرناکی را در پی دارد. بر این اساس، توسعه پایدار به منظور مدیریت و حفاظت از منابع پایه و معرفی و بکارگیری پیشرفت­های فنی و ساختار تشکیلاتی مناسب در این زمینه، اقداماتی را توصیه می­کند. در واقع نظام توسعه پایدار کشاورزی، یک نظام تولیدی است که بر شیوه­های مدرن کشاورزی تکیه دارد و با استفاده از این شیوه­ها و مد­نظر قرار دادن مسائل زیست­ محیطی، به اقتصادی بودن و بازده تولید نیز توجه کافی می­شود (برقی و قنبری ۱۳۸۷).

ارتقاء دانش فنی کشاورزان در کنار سایر عوامل و امکانات تولید موجب می­گردد که آنها با بهره­­گیری مناسب و بجا از تکنولوژی، به یک سطح مطلوب و معقول در روند تولید، دست پیدا کنند. تنها با ایجاد تغییرات مطلوب در کشاورزان به­عنوان یگانه واحدهای متفکر تولیدکننده در بخش کشاورزی می­توان انتظار داشت که در نظام تولیدات کشاورزی تغییر مناسب ایجاد گردد و این تغییری است که قادر خواهد بود نظام کشاورزی را به توسعه پایدار رهنمون سازد. مطالعات و پژوهش­های قابل توجهی در دنیا در زمینه کشاورزی پایدار صورت گرفته که هدف اکثر آنها یافتن نکاتی است که به پایداری منجر شده و یا حذف پیشنهادهایی بوده که در خلاف جهت پایداری بوده است. اما در این مطالعات کمتر به جنبه­های رفتاری کشاورزان و عوامل موثر بر بروز یا عدم بروز رفتارهایی که به پایداری منجر می­شوند، توجه شده است (عنایتی­راد و همکاران، ۱۳۸۸).

دو دهه گذشته دستیابی به کشاورزی پایدار به عنوان عمده­ترین چالش اساسی دولت­ها در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه، مطرح بوده است. در نتیجه توجه به نگرش­ها و رفتارهای کشاورزان نسبت به کشاورزی پایدار به طور قابل ملاحظه­ای افزایش یافته است. (رحمانی، ۱۳۸۹). پایداری واحدهای بهره­برداری از جمله موضوعات جدی است که در سالیان اخیر توجه بسیاری محققان را به خود جلب کرده است. بررسی میزان دانش کشاورزان در مورد کشاورزی پایدار از عوامل تعیین­ کننده در پایداری واحدهای تولیدی کشاورزی است (داودی و مقصودی، ۱۳۸۹).

امروزه دستیابی به یک نظام کشاورزی پایدار، از سیاست­های مهم بخش کشاورزی کشورهاست. به ­طور منطقی هنگامی بخش کشاورزی در جهت پایداری حرکت خواهد کرد که تک تک کشاورزان و واحدهای تولیدی این بخش، روند فعالیت­های خویش را در جهت اصول پایداری قرار دهند. در راستای دستیابی به این هدف، می­بایست نظام­های ترویجی فعال در بخش کشاورزی با ارائه خدمات آموزشی به ارتقاء دانش کشاورزان در زمینه کشاورزی پایدار مبادرت نمایند. بنابراین ارتقاء دانش کشاورزی پایدار در بین تولیدکنندگان بخش کشاورزی، آن­ها را قادر می­سازد که فعالیت­های خویش را با مفاهیم و اصول پایداری مورد مقایسه قرار داده و آن دسته از رفتارهای تولیدی خود را که در خلاف جهت پایداری است، اصلاح نمایند. سوالی که در این رابطه مطرح می­شود این است که چه عواملی می­توانند در ارتقاء سطح دانش کشاورزان در زمینه کشاورزی پایدار موثر باشند. تنها با شناخت دقیق این عوامل می­توان به طور موثری متغیر دانش کشاورزی پایدار را به نحو دقیق کنترل نمود و به گونه­ای حساب شده به ارتقاء آن مبادرت نمود (حیاتی و کرمی، ۱۳۷۸). بر این اساس، در این مقاله به مفاهیم پایه و اساسی دانش، نگرش و توسعه پایدار و مطالعه نتایج تحقیقات مربوط به کشاورزی پایدار خواهیم پرداخت.

۲-۲- دانش

 ۲-۲-۱- تعاریف دانش

دانش واقعیت یا حالت دانستن بعضی چیزها یا مهارت­هایی که بوسیله تجربه یا تداعی حاصل می­شود، یا مجموعه مدل­هایی که ویژگی­ها یا رفتار­ها را در یک قلمرو مشخص توصیف می­کند و ممکن است در مغز اشخاص یا در فرآیند­های تولید یا اسناد موجود باشند (عدلی، ۱۳۸۴).

افلاطون (۴۲۷- ۳۴۷ قبل از میلاد) دانش را باورهای حقیقی تصدیق شده تعریف کرده است. او عقیده داشت انسان­ها دانش کاملی از همه اندیشه­ هایی که جهان را می­ساند، در اختیار دارند. این دانش در بشر قرار داده شده ولی به دلیل آلودگی با حواس آشکار نمی­شود. بنابر­این دانش واقعی از طریق درون­نگری یا خودکاوی کسب می­شود. به پیروی از افلاطون فلاسفه­ای چون دکارت[۱] (۱۹۵۶- ۱۶۵۰) و کانت[۲] (۱۸۰۶- ۱۷۲۴) منشا خلق دانش و ایده های جدید را ذهن انسان می­دانستند (صدر، ۱۳۶۵).

ارسطو (۳۸۴- ۳۲۲) شاگرد افلاطون بود. او ابتدا نظریات افلاطون را پذیرفت ولی بعداً به مخالفت با او پرداخت. تفاوت آنها در منبع و ماهیت دانش خلق شده است. او ذهن و محتوای آن را نادیده نگرفت، ولی اطلاعات حسی را آغاز­گر دانش معرفی کرد. بنابر نظر او قوانین حاکم بر دنیای تجربه، بایستی با فعالیت­های ذهنی کشف شود (ماهر، ۱۳۸۱). به پیروی از او فیلسوفانی چون هابز[۳] (۱۶۷۹-۱۵۸۸)، لاک[۴] (۱۷۰۴- ۱۶۳۲) و برکلی[۵] (۱۷۵۳- ۱۶۸۵) معتقدند که منشا دانش خلق شده اطلاعات حسی و تجربه می­باشد.

در فرهنگ آکسفورد[۶]، دانش به معنای تمام دانسته ­های فرد تعریف شده است، که می­تواند از طریق تجربه بدست آید. همچنین دانش به ­عنوان اطلاعات سازماندهی شده تعریف شده است. به­ علاوه، تعاریف دیگری برای دانش مطرح شده که در زیر به برخی از آن­ها اشاره می­شود:

ولف[۷] (۱۹۹۰): دانش، اطلاعات سازمان­دهی شده کاربردی برای حل مساله است.

توربن[۸] (۱۹۹۲): دانش اطلاعات سازماندهی و آنالیز شده است که به شکل کاربردی و قابل درک، به منظور حل مسائل و یا تصمیم ­گیری درآمده است.

سیدن­هام[۹] (۱۹۹۷): دانش، اطلاعات سازماندهی شده و دارای مدل منطقی است.

ویگ[۱۰] (۱۹۹۷): دانش شامل حقایق، باورها، دیدگاه­ها و مفاهیم، قضاوت­ها و انتظارات روش­ها و دانستن «چگونه» ها می­باشد.

بوکلی و کارتر[۱۱] (۲۰۰۰): دانش کاتالیزوری است که مردم را از احتمالات و امکانات و چگونگی دسترسی به آن­ها آگاه می­کند. دانش کیفیتی است که به افراد تعلق دارد و در ذهن آن­ها وجود دارد و از طریق فرآیند یادگیری کسب می­شود.

۱ -Descartes

۲ -Kant

۱ -Hobbes

۲ -Lac

۳- Berkeley

۴-Oxford

۵ -Wolf

۶ -Torben

۷ -Sydney Hamm

۸ -Whigs

۹-Buckley & Carter

۱۰- sowa

۱-Bvlsany & Askarsv

۲ -Nonaka

۳ -Vndraspk & Aspykrvt

50,000 ریال – خرید

تمامی فایل های پیشینه تحقیق و پرسشنامه و مقالات مربوطه به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید.

مطالب پیشنهادی:
 • تحقیق توسعه پایدار کشاورزی و کشاورزی پایدار و شاخصهای کشاورزی پایدار و سنجش پایداری
 • تحقیق عوامل موثر در پراکندگی اراضی زراعی و یکپارچه سازی اراضی و کشاورزی پایدار و ابعاد زیست محیطی توسعه پایدار
 • تحقیق مفهوم، اصول، اهداف و ابعاد کشاورزی پایدار و کشاورزی زیستی
 • برچسب ها : , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   یکشنبه, ۲۹ بهمن , ۱۳۹۶
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایpayandaneshjo.irمحفوظ می باشد.