تحقیق کشت روناس و نقش ازت و فسفر در رشد گیاه روناس

پیشینه تحقیق و پایان نامه و پروژه دانشجویی

پیشینه تحقیق کشت روناس و نقش ازت و فسفر در رشد گیاه روناس دارای ۳۵ صفحه می باشد فایل پیشینه تحقیق به صورت ورد  word و قابل ویرایش می باشد. بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود فایل نمایش داده می شود و قادر خواهید بود  آن را دانلود و دریافت نمایید . ضمناً لینک دانلود فایل همان لحظه به آدرس ایمیل ثبت شده شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

۱-۱- مقدمه    ۵
۲-۱- گیاه شناسی    ۶
۲-۱-۲ تاریخچه کشت روناس    ۸
۲-۱-۳   کاشت ، داشت ، برداشت    ۹
۲-۱-۳-۱ خاک    ۹
۲-۱-۳-۲ آماده سازی زمین    ۱۰
۲-۱-۳-۳کود    ۱۰
۲-۱-۳-۴ آبیاری    ۱۰
۲-۱-۴ زمان کاشت ، داشت ، برداشت    ۱۱
۲-۱-۵نگه داری روناس یا مرحله داشت    ۱۳
۲-۱-۵-۱مبارزه با علفهای هرز و سله شکنی    ۱۳
۲-۱-۵-۲ خاک دهی پای بوته ها    ۱۳
۲-۱-۵-۳- علف های هرز و انگلی مزارع روناس    ۱۳
۲-۱-۵-۴ مبارزه با بیماریها و آفات    ۱۳
۲-۱-۶تناوب زراعی    ۱۴
۲-۱-۷ برداشت    ۱۵
۲-۱-۸بذر گیری    ۱۵
۲-۱-۹ خشک کردن ریشه    ۱۵
۲-۲- مقاومت به شوری    ۱۶
۲-۲-۱- اصلاح خاک های شور    ۱۸
۲-۳- استفاده های دارویی    ۱۹
۲-۳-۱- تهیه رنگ و استفاده در صنایع رنگرزی:    ۲۰
۲-۴- نقش ازت در رشد گیاه روناس    ۲۱
۲-۵- نقش فسفر دررشد گیاه روناس    ۲۳
۲-۶- اثرات متقابل نیتروژن و فسفر    ۲۵
فهرست منابع    ۲۷

 منابع

صدری،م.ح.سنایی.۱۳۷۲٫بررسی محدودیت های آب و خاک برروی عملکرد روناس.سازمان پژوهش های علمی وصنعتی  ایران دفتر یزد .نشریه

بناکار،م،ح.۱۳۸۹٫ ارزیابی تحمل شوری روناس در مرحله جوانه زنی واستقراربا دو روش کاشت ، گزارش نهایی مرکز ملی تحقیقات شوری یزد.شماره ثبت:۵۶۵/۸۹

رضایی،م.قاسمی.گندمکار.فتحی.۱۳۸۹٫کشت روناس درخوربیانک اصفهان. مجموعه مقالات اولین همایش ملی روناس یزد.

زرگری،ع.۱۳۷۵٫ گیاهان دارویی (جلد دوم.چاپ ششم.انتشارات دانشگاه تهران.

زمردیان ، ن .۱۳۷۷٫عصاره گیری از گیاه رنگزای روناس . پایان نامه کارشناسی ارشد .واحد تهران جنوب.۸و۹٫

سرپله،ا.وهمکاران ۱۳۸۹٫بررسی اثرات ضدقارچی عصاره گیاه روناس برروی Phytophthoradrechsleri عامل بوته میری  خیار گلخانه ای.

سالاردینی،ا.ع.۱۳۷۷٫ اصول تغذیه گیاهی ،جلدهای اول و دوم (ترجمه). انتشارات دانشگاه تهران.

میراب زاده اردکانی ، م.۱۳۸۹٫کاشت ، داشت و برداشت روناس. اولین همایش ملی روناس .یزد . اردکان.

میراب زاده اردکانی،م. ۱۳۸۸٫روناس( طلای کویر ).وزارت جهاد کشاورزی ،معاونت تولیدات گیاهی ،۴۱ صفحه.

نوروزی، ع.۱۳۸۹٫ ترویج لازمه حفظ و توسعه روناس. اولین همایش  ملی ۸روناس . یزد . اردکان.

  SalehRastin,N.2004.Sustainable management from viewpoint soil biology. Neccessityof biofertilizers industrial production in iran(proceeding of papers,secondpublications.Eds:Khavazi,K.,AsadiRahmani,H.,andMalakouti.,M.j.pp.5-32.Water and Soil Resaerch Institute  Agricultuer Research and Education Organizatoin ,Ministry  of Agriculture,439p.

Hu, Y., J.J. Oertli, and U. Schmidhalter. 1997. Interactive effects of salinity and macronutrient level on wheat. J. Plant Nutr. 20 (9): 1155-1167.

Angelini L.G.L.Pistelli.P.Belloni .A.Bertoni.and s.Panconeri.1997.Rubia tinctorum as a source of natural dyse:Agronomic evaluation.Quantitative analysis of alizarin and industrial assays. Ind. Crops and Prod.6:303-311.

Khorsandi and M.H. Banakar.2011. Salt Tolerance of Rubia tinctorum at Germination Stage1F. Khorsandi. American-Eurasian J. Agric. & Environ. Sci., 11 (4): 547-550, 2011

Grattan, S. R. and C. M. Grieve. 1999.Salinity-mineral nutrient relations in horticultural crops. Sci. Hortic. 78: 127-157.

۱-۱- مقدمه

شوری منابع آب وخاک یکی ازمهم ترین موانع درتولید محصولات کشاورزی به شمار می رود. نگاهی گذرا به وضعیت شوری خاکها در کشور نشان می دهد که خاک های شور سهم عمده ای را در کاهش تولید محصولات کشاورزی به عهده دارند. کمبود منابع آبی متعارف، وسعت خاک های شور وشورشدن ثانویه اراضی موجب گردیده است تا بهره برداری از منابع آب وخاک شوربه منظور مرتفع ساختن نیاز غذایی جمعیت در حال رشد مورد توجه بیشتری قرار گیرد. از آنجا که تنوع گسترده ای از نظر تحمل به شوری در بین گیاهان مختلف وجود دارد ، انتخاب گیاه مطابق با شرایط شور موجود راهکار مناسبی است که ضمن تضمین  بقا ورشد گیاه موجب  می گردد تا محصول مفید و اقتصادی نیز تولید شود از این رو کاشت گیاهان متحمل به شوری گندم ، جو ،پنبه، سورگوم و…همواره نزد کشاورزان به عنوان یکی از راهکارهای بهره برداری از منابع آب وخاک شور مطرح بوده است (بناکار،۱۳۸۹) .

عناصرنیتروژن وفسفراز مهم ترین عناصرغذایی گیاهان محسوب می شوند و نقش بسزایی در افزایش عملکرد گیاهان زراعی دارند اما متاسفانه به منظور تولید بیشتر و کسب درآمدبالاتر ، مصرف این عناصر توسط کشاورزان بامصرف روز افزون همراه است و ازطرفی مصرف بیش ازحد لزوم این عناصر در مزارع علاوه برتحمیل هزینه تهیه و مصرف آنها باعث ایجاد مشکلات زیست محیطی، آلودگی ،کاهش کیفیت محصولات زراعی  و باغی می شود .از طرفی افزایش مداوم کودهای شیمیایی موجب تاثیر منفی در خاک وبرهم زدن تعادل عناصر غذایی درآن شده ، ودر نتیجه عملکردکاهش می یابد. در اکثرکشورهای پیشرفته نسبت نیتروژن وفسفر و پتاسیم به ترتیب ۳۵،۴۵،۱۰۰ است. این نسبت در ایران بسیار نامتعادل و تقریبا ۳،۱۱۱،۱۰۰ بوده و همیشه در مصرف کود ، بیشتر به کودهای فسفاته  توجه شده است (صالح راستین .۲۰۰۴)[۱].

هو و همکارا ن(۱۹۹۷)[۲] اظهار مینمایند که در بسیاری از موارد روابط شوری و حاصلخیزی می تواند به سه شکل زیر خلاصه شود:

۱-در سطوح پائین شوری، کمبود عناصرغذائی بیش از شوری عملکرد را محدود میکند، لذا افزودن عناصر غذائی در این شرایط، عملکرد را بطور قابل ملاحظه ای افزایش  میدهد.

۲-در سطوح متوسط شوری، کمبود عناصرغذائی وشوری تقریباً به یک نسبت عملکرد را محدود نموده وممکن است هیچ اثر متقابلی بین آنهارخ ندهد. در چنین شرایطی افزایش سطح عناصر غذائی در محیط رشد ، تاحدی عملکرد را بهبود می بخشد .

۳-درسطوح بالای شوری، شوری بیش ازکمبود عناصرغذائی عملکرد رامحدود نموده و بهبود حاصلخیزی خاک در این شرایط تأثیر چندانی بر عملکرد ندارد  .

روناس ازجمله گیاهانی است که کاشت آن دربسیاری ازمناطق شوراستان یزد مرسوم بوده است. اگرچه اطلاعات علمی مستند درمورد تحمل به شوری روناس در دسترس نیست، لیکن بسیاری از کشاورزان از گذشته های دور روناس رابه عنوان گیاهی متحمل شناخته ولذا به کشت وتولیدآن همت گمارده اند. شواهدی در دست است که نشان می دهد روناس درشوری خاک تا ۱۸  ds/mو شوری آب آبیاری بیش از ۲۰  ds/m کشت شده است (صدری.سنایی،۱۳۷۲).

آنجلینی وهمکاران (۱۹۷۱)[۳] بیان کردند: روناس از نظرعلوفه ای نیز مورد توجه بوده لیکن بخش مهم و اقتصادی آن که بیشتر مورد استفاده دارد ریشه ها بوده که حاوی رنگدانه آلیزارین می باشند که درصنایع رنگرزی و رنگ کردن الیاف قالی مورد استفاده قرار می گیرند (میراب زاده اردکانی،۱۳۸۸)   .

باتوجه به جایگاهی که روناس درصادرات دارد ونیزسازگاری باشرایط اقلیمی مختلف،ازنظرزراعی وصنعتی گیاهی مفید جهت کاشت در مناطق شور می باشد. کاشت روناس در مناطق کویری اشتغال زا وبرای کشاورزان منبع در آمد مناسبی به شمار می رود .

۲-۱- گیاه شناسی

روناس(Madder ) بانام علمی Rubia tinctorum L. از خانواده Rubiaceae  است.  Rubia ازکلمه Ruber به معنی قرمز گرفته شده ،که اشاره به رنگ  قرمز استخراج شده از ریشه R.tinctorum دارد. در زبان عربی فوه – فوه الصابغین نامیده می شود (رضایی،۱۳۸۹) .

این جنس گونه های درختچه ای با ساقه های ایستا وخزنده وحلقه هایی از برگ های ساده دارند. گل آذین پانیکول دارای گل های ۴-۵ لبی، قیفی شکل است. چندین گونه این جنس به عنوان گیاهان زینتی کشت ، برخی به عنوان منبع رنگ و برخی دیگر از نظر دارویی مهم هستند .

روناس گیاهی چند ساله ، با ساقه های شیار دار ورونده به طول ۵/۱ متر است که مقطع آن چهارگوش می باشد. ساقه روناس دارای خارهای ریز وخشن است. برگ های آن نوک تیز وکشیده ،بدون دمبرگ که به صورت فراهم و چهارتایی بر روی ساقه  قرار دارند. روی رگبرگ اصلی و لبه های برگ خارهای زبر ، خشن و چسبنده وجود دارد. گل آذین روناس به شکل گرزن و گل ها به رنگ سبز –  زرد است. میوه روناس بری به رنگ قهوه ای تا (دارای دو بذر) با غشای گوشتی است که پس از رسیدن ، سطح آن چروکیده می شود. میوه های رسیده هنگام جذب رطوبت به مقدارجزیی رنگ قرمز تولید می کنند. ریشه های روناس به رنگ کرم خاکی  و دارای طعمی گس و تلخ هستند  (دوازده امامی. مجنون حسینی،۱۳۸۷) .

ریشه ی روناس به رنگ سرخ تیره ورنگ داخل آن سرخ روشن است. ابتداطعم شیرین دارد و سپس تلخ و گس می شود. ریشه ۳ قسمت دارد :

۱-مغز نازکی در میان ریشه که به رنگ زرد مایل به قرمز است .

جداری که مغز را احاطه کرده است. رنگ در این قسمت به صورت گلوکزید وجود دارد که به سهولت از سایر قسمت ها جدا می شود .

۲-پوسته خارجی به رنگ تیره ی مایل به قهوه ای که بسیار نازک است و بافت مرده دارد (میراب زاده اردکانی،۱۳۸۸) .

۳- روناس مولد یک نوع رنگ طبیعی حاوی رنگدانه های آنتراکینونی در ریشه و سلول های گیاهی آن می باشد. یک نوع از این رنگدانه های آنتراکینونی ، آلیزارین نام دارد که یکی از مهم ترین و ساده ترین رنگ های دندانه  ای طبیعی میباشد و بنابراین جزء رنگ های دندانه ای محسوب میگردد و از آنجاییکه آلیزارین قدرت ظاهرکردن رنگهای مختلف برروی دندانه های گوناگون را دارامی باشد به آن رنگ پلی ژنیک گفته می شود(زمردیان،۱۳۷۷).

۲-۱-۲ تاریخچه کشت روناس

کشت روناس دارای قدمت  طولانی در کشور قلمداد می شود. یکی از قدیمی ترین  منابع موجود در این زمینه که به کشت روناس هم پرداخته است کتاب آثار واحیاء یا آثار اخبار به زبان فارسی به تالیف خواجه رشید الدین فضل الله همدانی است. خواجه رشید الدین درتوصیف روناس (در آثار واحیاء با نام های رویناس ،رنیاس، ریناس یادکرده است).

به این ترتیب قدمتی لااقل ۸۰۰ ساله برای کشت روناس در ایران به ویژه یزد واطراف آن می توان قائل بود. درآثار و احیاء به مطلبی هم در مورد فرآوری روناس پرداخته شده، با این مضمون که در منطقه ای از شابران تا دربند (احتمالادرقفقاز)ریشه های روناس که خواجه آنها را بیخ مینامد ، پس از کندن و خارج کردن از زمین در تنور های بزرگی که گرم شده اند قرار می گیرند تا پخته شوند در این صورت رنگ آنها بهتر می شود.

رنگ روناس از گذشته بسیار دور شناخته شده و مورد توجه  بشر بوده است. درتورات و نوشته هایی که از قبر های فراعنه به دست آمده اند، به رنگرزی  با روناس اشاراتی شده است (نوروزی،۱۳۸۹).

[۱] SalehRastin ,N.2004

[۲] Hu.&etal.1997.

[۳] . Angelini & etal 1971.

50,000 ریال – خرید

تمامی فایل های پیشینه تحقیق و پرسشنامه و مقالات مربوطه به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید.

مطالب پیشنهادی:
برچسب ها : , , , , , , , , ,
برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

جستجو پیشرفته

دسته‌ها

آخرین بروز رسانی

    یکشنبه, ۲۹ بهمن , ۱۳۹۶
اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط digitaliran.ir صورت گرفته است
تمامی حقوق برایpayandaneshjo.irمحفوظ می باشد.