تحقیق گردشگری و انواع و دیدگاه های آن و روش‌های برنامه ریزی گردشگری و ارتباط گردشگری پایدارو توسعه پایدار واصول توریسم پایدار

پیشینه تحقیق و پایان نامه و پروژه دانشجویی

پیشینه تحقیق گردشگری و انواع و دیدگاه های آن و روش‌های برنامه ریزی گردشگری و ارتباط گردشگری پایدارو توسعه پایدار  واصول توریسم پایدار دارای ۷۲ صفحه می باشد فایل پیشینه تحقیق به صورت ورد  word و قابل ویرایش می باشد. بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود فایل نمایش داده می شود و قادر خواهید بود  آن را دانلود و دریافت نمایید . ضمناً لینک دانلود فایل همان لحظه به آدرس ایمیل ثبت شده شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

۲-۱- واژه شناسی توریسم    ۶
۲-۲- مفهوم توریسم    ۷
۲-۳-تعریف جهانگردی    ۷
۲-۴- مهمترین دیدگاه‌های ارائه شده درزمینه گردشگری    ۹
۲-۴-۱- جهانی شدن    ۹
۲-۴-۲- فرهنگ پذیری    ۹
۲-۴-۳- نوسازی    ۹
۲-۴-۴- سلسله مراتب نیازها وتوریسم    ۱۰
۲-۴-۵-  انگیزش    ۱۰
۲-۴-۶- نظریه عطایای الهی    ۱۱
۲-۴-۷- نظریه هزینه نسبی و گردشگری بین المللی    ۱۲
۲-۴-۸- نظریه مزیت مطلق و دانش فنی    ۱۳
۲-۴-۹- نظریه شرایط تقاضا    ۱۴
۲-۵-  اصطلاحات گردشگری در متون علمی‌و سازمان جهانی گردشگری    ۱۶
۲-۶-  انواع گردشگری    ۱۶
۲-۶-۱-توریسم معمولی    ۱۷
۲-۶-۲-توریسم بر مبنای طبیعت    ۱۷
۲-۶-۳- توریسم ماجراجویانه    ۱۷
۲-۶-۴-توریسم محصور    ۱۷
۲- ۶- ۵- توریسم سلامتی    ۱۸
۲- ۶-۶- توریسم مصرفی    ۱۸
۲- ۶-۷- اکوتوریسم    ۱۸
۲-۶-۸- جهانگردی بر مبنای هدف از مسافرت جهانگردان    ۱۸
۲-۶-۹- جهانگردی برمبنای مبدأ جهانگردان    ۱۸
۲-۶-۱۰- جهانگردی بر مبنای سطح درآمد جهانگردان    ۱۹
۲-۶-۱۱- توریسم تفریحی    ۱۹
۲-۶-۱۲-توریسم شهری    ۱۹
۲-۶-۱۳- توریسم طبیعت گرا    ۲۰
۲-۷- اهداف گردشگران    ۲۱
۲-۸- شهر و توریسم    ۲۲
۲-۹-  ویژگی‌های بارز صنعت توریسم    ۲۲
۲-۱۰- برنامه    ۲۳
۲-۱۰-۱- پیشینه برنامه ریزی    ۲۳
۲- ۱۰- ۲- تعریف برنامه ریزی    ۲۳
۲- ۱۰-۳- سطوح برنامه ریزی توریسم    ۲۵
۲-۱۱- توریسم پایدار    ۲۶
۲- ۱۱-۱- پیشینه مفهوم توسعه پایدار    ۲۶
۲- ۱۱-۲- تعاریف توسعه پایدار    ۲۷
۲- ۱۱-۳- ابعاد توسعه پایدار    ۲۸
۲- ۱۱-۴- ارتباط گردشگری پایدارو توسعه پایدار    ۳۰
۲- ۱۱-۵- اصول توریسم پایدار    ۳۱
۲-۱۱-۵ -۱- مشارکت    ۳۱
۲-۱۱- ۵-۲- حضور ذینفع‌ها    ۳۱
۲-۱۱-۵-۳-  اشتغال برای افراد محلی    ۳۱
۲-۱۱-۵-۴- ارتباطات بازر گانی    ۳۲
۲-۱۱-۵-۵ – پایداری منابع    ۳۲
۲-۱۱-۵-۶ – هماهنگی در هدف‌ها    ۳۲
۲-۱۱-۵-۷ – همکاری    ۳۲
۲-۱۱-۵-۸ – ظرفیت پذیرش    ۳۲
۲-۱۱-۵-۹ – نظارت و ارزشیابی    ۳۳
۲-۱۱-۵-۱۰ – پاسخگویی    ۳۳
۲-۱۱-۵-۱۱ – آموزش    ۳۳
۲-۱۱-۵-۱۲- حفظ هویت    ۳۴
۲- ۱۱- ۶ – اصول اساسی توسعه پایدارگردشگری    ۳۴
۲-۱۲- نقش گردشگری در اقتصاد وایجاد اشتغال    ۳۶
۲-۱۳- پیامد‌های اجتماعی – فرهنگی توریسم    ۳۹
۲-۱۴- ملاحظات اقتصادی، زیست محیطی و اجتماعی – فرهنگی    ۴۱
۲-۱۵- آینده صنعت توریسم    ۴۶
۲- ۱۶- درآمد حاصل از صنعت گردشگری در مناطق مختلف جهان    ۴۸
۲-۱۷-روش‌های برنامه ریزی گردشگری    ۵۱
۲-۱۷-۱-مقدمه    ۵۱
۲-۱۷-۲-ضرورت برنامه ریزی برای توسعه گردشگری    ۵۲
۲-۱۷-۳- برنامه ریزی توریسم    ۵۴
۲-۱۷-۴- رویکردهای برنامه ریزی توسعه گردشگری    ۵۷
۲-۱۷-۵-فرایند برنامه ریزی گردشگری    ۵۹
۲-۱۷-۵-۱- تعیین اهداف    ۵۹
۲-۱۷-۵-۲- تجزیه و تحلیل    ۶۲
۲-۱۷-۵-۳- تدوین سیاست و برنامه    ۶۲
۲-۱۷-۵-۴- تدوین رهنمود‌های سازمانی    ۶۳
۲-۱۷-۵-۵-  اجرا و نظارت    ۶۳
۲-۱۷-۵-۶- تدوین سیاست توسعه توریسم    ۶۴
منابع ومأخذ    ۶۷

منابع

قره نژاد، حسن (۱۳۸۸) صنعت گردشگری و تحلیل‌های اقتصادی آن،  انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی‌نجف آباد

قره نژاد،حسن(۱۳۸۶) مقدمه ای برتوسعه گردشگری و مهمان پذیری،ا نتشارات دانشگاه آزاد اسلامی‌نجف آباد

قره نژاد،حسن(۱۳۸۶)،مقدمه ای بر اقتصاد و سیاست گذاری توریسم،انتشارات مانی

پاپلی یزدی، محمد حسن وسقایی، مهدی (۱۳۸۸ )، گردشگری ( ماهیت و مفاهیم)، انتشارات سمت، تهران،  چاپ سوم‌.

زاهدی، شمس السادات (۱۳۸۲)، چالش‌های توسعه پایدار از منظر اکوتوریسم، مدرس، شماره۳٫

زاهدی، شمس السادات(۱۳۷۶)،تحلیلی بر تبعات توسعه جهانگردی، فصلنامه مدیریت،

زاهدی، شمس السادات(۱۳۸۰) مجموعه مقالات همایش ملی اکوتوریسم و توسعه پایدار

لی،جان(۱۳۷۸) گردشگری و توسعه در جهان سوم، ترجمه عبد الرضا رکن الدین افتخاری، معصومه صالحی  امین، نشر شرکت چاپ و نشر بازرگانی.

ولا،فرانسوا،پیچریل،یونل(۱۳۸۴) گردشگری بین المللی، ترجمه محمد ابراهیم گو هریان، محمد مهدی کتابچی، انتشارات امیرکبیر تهران

حیدری چیانه، رحیم ( ۱۳۸۷) ،مبانی برنامه ریزی صنعت گردشگری، انتشارات سمت.

داس ویل،راجر(۱۳۷۸)،مدیریت جهانگردی(مبانی،راهبردها وآثار). مترجمین محمد اعرابی،داود ایزدی، دفتر پژوهش‌های فرهنگی تهران

فرج زاده اصل،منوچهر(۱۳۸۴) سیستم اطلاعات جغرافیایی و کاربرد آن در برنامه ریزی  توریسم ناشر سمت

قادری،زاهد، حبیبی، آزاده (۱۳۸۶ )  ماهنامه جاده سبز سال پنجم  شماره ۴۶

کارگر،بهمن(۱۳۸۶) توسعه شهرنشینی و صنعت گردشگری،نشر سازمان جغرافیایی یروهای مسلح

موحد،علی(۱۳۸۶) گردشگری شهری، ناشر دانشگاه شهید چمران اهواز

کاظمی،مهدی(۱۳۸۵) مدیریت گردشگری،انتشارات سمت

ارمغان،سیمین(۱۳۸۶)، توریسم ونقش آن در جغرافیا،چاپ اول، دانشگاه آزاد اسلامی‌واحد اسلام شهر.

 ۲-۱- واژه شناسی توریسم

واژه توریسم از نظر اتیمولوژی از کلمه tour  مشتق شده است به معنای سیرو سفر از یک نقطه به نقطه دیگر می‌باشد. توریسم در زبان فرانسه هم به معنی مسافرت به اطراف و اکناف و مشتق از کلمه tour است.(قره نژاد،۱۳۷۴ :۴۲ ).درکتاب   گردشگری(ماهیت و مفاهیم)   درباره ریشه  لغت گردشگری tourism  این گونه بیان شده است

این کلمه از کلمه tour  به معنای گشتن اخذ شده است که ریشه در لغت لاتین turns به معنای دور زدن، رفت و برگشت بین مبدأ و مقصد و چرخش داردکه از یو نا نی به اسپانیایی و فرانسه راه یافته است. در فرهنگ وبستر گردشگری به سفری  که در آن مسافرتی به مقصدی انجام می‌گیردوسپس بازگشتی به محل سکونت را در بر دارداطلاق می‌گردد. در فرهنگ لانگمن گردشگری به معنای مسافرت وتفریح برای سرگرمی‌معنا شده است در فرهنگ لاروس گردشگری به معنای برای تفریح (لذت یا رضایت ) آمده است.(پاپلی یزدی، سقایی،۱۳۸۵ :۱۸-۱۹).

۲-۲- مفهوم توریسم

توریسم براساس تعریف سازمان جهانی توریسم، به کلیه فعالیت‌های افرادی اطلاق می‌شود که به مکان‌هایی خارج از محیط عادی خود به منظور گذراندن ایام فراغت، انجام کار و سایر هدف‌ها، برای مدت کمتر از یک سال می‌روند. به این ترتیب، محور توریسم از مسافرت‌هایی که صرفاً به منظور گذراندن تعطیلات و سپری کردن چند روز برای دیدار دوستان و آشنایان و بازدید از مناطق جذاب انجام می‌گیرد، بسی فراتر می‌رود (زاهدی، ۱۳۸۵: ۴).

توریسم مجموع پدیده‌ها و ارتباطات ناشی از کنش متقابل میان گردشگردان، سرمایه، دولت‌ها و جوامع میزبان، دانشگاه‌ها و سازمان‌های غیردولتی، در فرایند جذب، حمل و نقل، پذیرایی و کنترل گردشگران و دیگر بازدیدکنندگان است ( Weaver,2000: 3).

گردشگری مجموعه مسافرت‌هایی را دربرمی‌گیرد که به منظور استراحت وتفریح یا دیگرفعالیت‌های شغلی ویا اینکه به منظور شرکت در مراسم خاص انجام می‌گیرد وغیبت شخص گردشگر از محل سکونت دائم خود درطی این مدت موقتی وگذرا می‌باشد. بدیهی است کسانی که اقدام به مسافرت‌های شغلی منظمی‌بین محل کار و زندگی خود می‌کنند مشمول این تعریف نمی‌شود    (  Inskeep.2002  )

مفهوم توریسم و گردشگری با مفاهیمی‌همچون سیرو سفر، گذران اوقات فرافت،از شهری به شهر دیگررفتن و یا زیاد سفر کردن در آمیخته می‌با شد که معمولا این حر کت و جابجایی  به منظور آشنایی باملل دیگر وشناخت و کسب آگاهی ویا امور تجاری و مذ هبی انجام می‌گرفته است البته مفهوم جهانگردی در دنیای قدیم و جدید تغییراتی  یافته است زیرا در دنیای قدیم جهانگردی شامل فعالیت‌های خاصی همچون زیارت، سفرهای تجاری وبا زرگانی، سفر‌های ما جرا جو یانه سیا سی و اقتصادی بوده که در مقیاس اندک انجام می‌شده است.اما امروزه جهانگردی بعنوان یک مسئله مهم فرهنگی،اقتصادی،سیاسی،اجتماعی درسطوح ملی، جهانی مد نظر می‌باشد که  دارای اثرات مثبت و منفی می‌باشد.

۲-۳-تعریف جهانگردی

ازگردشگری در منابع مختلف تعاریفی ارائه شده که در اینجا به چند نمونه آنها اشا ره میکنیم :به مجموعه مسافرت‌هایی که از یک نقطه مبدأ ومقصد بدون انگیزه اقامت طولانی انجام گیرد فعالیت توریستی گویند. انگیزه فعالیت توریستی در وا قع می‌تواند استراحت،تفریح،وتجارت باشد.(فیض بخش،۱۳۵۵: ۱۵)

گیلوی Gilwie  یکی از کارشناسان برجسته اقتصادی اروپا جهانگردی را اینچنین تعریف نموده است تمام افرادی که کشور خود را به قصد کشوری دیگر ترک نمایند وکمتر از یکسال در خارج اقامت نموده وبرای هزینه اقامت خود هیچگونه درآمدی در کشور مورد بازدید نداشته باشند جهانگرد شناخته می‌شوند.(همان :۱۵)

همچنین در یکی از نخستین کتبی که در مورد جهانگردی درسال ۱۹۳۳ انتشار یافت جهانگرد به کسی اطلاق می‌شد که دو شرط در باره او مصداق داشته داشته باشد‌.اول آنکه از محل اقامت خود برای مدتی کمتر از یک سال دور بوده دوم اینکه در محل جدید کسب درآمد ننماید.(الوانی،دهدشتی،۱۳۷۳ :۲۰)

توریسم براساس تعریف سازمان جهانی توریسم به کلیه فعالیت‌های افردی اطلاق می‌شود که به مکان‌هایی خارج از محیط عادی خود به منظور گذراندن ایام فراغت،انجام کاروسایر هدف‌ها برای مدت کمتراز یک سال می‌روند به این ترتیب محدوده توریسم از مسافرت‌هایی که صرفا به منظور گذراندن تعطیلات و سپری کردن چند روز برای دیدار دوستان و آشنایان و بازدید از مناطق جذاب انجام می‌گیرد بسی فراتر می‌رود

در تعریفی که سازمان ملل ارائه کرده است توریست فردی است که بیش از یک روز وکمتر از یک سال در محلی غیر از محل اصلی اقامت خود بماند‌. این تعریف سفرهای تجاری و بازرگانی را شامل  می‌شود اما سفر‌های مرتبط با کار کنان نظامی‌،دیپلمات‌ها،مها جران و دانشجو یان را در بر نمی‌گیرد (زاهدی،۱۳۸۵ :۴ )

در کتاب گردشگری شهری گردشگری اینگونه تعریف شده است. گردشگری فعالیتی است که فرد  در مسافرت و در مکانی خارج از محیط عادی خو د انجام می‌دهد این مسافرت بیش از یک سال  طول نمی‌کشد و هدف تجارت یا فعا لیت‌های دیگر است.(موحد،۱۳۸۶ :۱۴ ).

درتعریف دیگر اریک کوهن گردشگر را مسافر داوطلب و موقت که امید لذت بردن از یک تجربه  متنوع و تازه طی یک سفر دو سفره نسبتا طولانی و غیر تکراری را دارد تعریف می‌کند.( لی، ۱۳۷۸: ۵).

گردشگری فعالیتی اجتماعی است که شامل رفتار انسانی، استفاده از منابع، تعامل با دیگران، اقتصاد و محیط است ( Holden,2000: 3).

۲-۴- مهم­ترین دیدگاه‌های ارائه شده درزمینه گردشگری

۲-۴-۱- جهانی شدن

گردشگری بین المللی به عنوان امید بخش ترین وپیچیده ترین وجایگزین ترین صنعتی است که جهان سوم با آن روبرواست. رشد سریع پیشرفت‌های تکنولوژی وافزایش تعداد کشورهایی که از کنترل دولتی به سوی اقتصاد بازار حرکت می‌کننددرحال ایجاد روندهای شدید به سوی جهانی شدن است وسبب تغییراتی مهم درحوزه جهانگردی بین المللی خواهد شد. فرایند جهانی شدن درحال شتاب گرفتن است، اما این امرسبب تغییرچهره این واقعیت که جهانگردی بین المللی  اساسأ موقوف به  مهم ترین کشورهای صنعتی جهان شده است. نگاهی گذرا به الگوی جریان مسافر نشان می‌دهد که مبادلات جهانگرد غالبا درحال گسترش است وجهانگردان انتخاب‌های نامحدود دارند.

۲-۴-۲- فرهنگ پذیری

نظریه فرهنگ پذیری عنوان می‌کندکه وقتی دو فرهنگ برای مدت طولانی با هم تماس پیدا می‌کنند. یک مبادله اندیشه‌ها و محصولات جایگزینش می‌شودکه در سطح متفاوتی از همگرایی بین فرهنگ‌ها را ایجاد می‌کندبدین معنا که آنها شبیه تر می‌شوند. تاثیر میهمان ومیزبان که در بحث فرهنگ‌ها مطرح است از سه طریق انجام می‌گیرد. الف) وقتی که توریست‌ها کالا یا خدمات را از مردم محلی در بازار یا هتل‌ها یا رستوران‌ها خریداری می‌کنند. ب) وقتی که توریست‌ها ومیزبان‌ها دارای تسهیلات مشابهی مانند سرگرمی‌هاو…. باشند ج) وقتی که آنها به طور هدفمندانه ای همدیگر را ملاقات می‌کنند تا یکدیگر را به کیش هم درآورند ویا اندیشه‌ها وتجربیات یا اطلاعات را مبادله نمایند.

80,000 ریال – خرید

تمامی فایل های پیشینه تحقیق و پرسشنامه و مقالات مربوطه به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید.

مطالب پیشنهادی:
 • تحقیق گردشگری و اثرات و عوامل موثر بر توسعه ی صنعت گردشگری و توریسم واشکال آن و اهمیت جغرافیای طبیعی در برنامه ریزی محیطی منطقه
 • تحقیق ارزش ویژه ی برند و مفاهیم و تعاریف و ابعاد آن و مدل های مختلف ارزیابی برند و برندسازی مقصد گردشگری
 • تحقیق مراکز اقامتی و انواع تأسیسات اقامتی و گردشگری و انواع گردشگری و برنامه ریزی گردشگری
 • تحقیق گردشگری و ارزیابی اثرات زیست محیطی (EIA) و اهداف و معیارها وروش ها و تکنیک های آن و ارتباط ارزیابی اثرات زیست محیطی و توریسم
 • تحقیق گردشگری و سرمایه گذاری خارجی و نقش حضور سرمایه گذاری مستقیم خارجی در صنعت گردشگری
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   یکشنبه, ۲۹ بهمن , ۱۳۹۶
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایpayandaneshjo.irمحفوظ می باشد.