تحقیق گردشگری و ارزیابی اثرات زیست محیطی (EIA) و اهداف و معیارها وروش ها و تکنیک های آن و ارتباط ارزیابی اثرات زیست محیطی و توریسم

پیشینه تحقیق و پایان نامه و پروژه دانشجویی

پیشینه تحقیق گردشگری و ارزیابی اثرات زیست محیطی (EIA) و اهداف و معیارها وروش ها و تکنیک های آن و ارتباط ارزیابی اثرات زیست محیطی و توریسم دارای ۵۳ صفحه می باشد فایل پیشینه تحقیق به صورت ورد  word و قابل ویرایش می باشد. بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود فایل نمایش داده می شود و قادر خواهید بود  آن را دانلود و دریافت نمایید . ضمناً لینک دانلود فایل همان لحظه به آدرس ایمیل ثبت شده شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

مقدمه    ۵
۲- ۱ تعاریف و مفاهیم    ۶
۲-۱-۱ توریسم و گردشگری    ۶
۲- ۲ تاریخچه گردشگری    ۷
۲- ۳ اشکال گردشگری    ۸
۲- ۴ برنامه ریزی گردشگری    ۱۰
۲- ۵  گردشگری و محیط    ۱۲
۲- ۶  توسعه پایدار SUSTAINABLE DEVELOPMENT    ۱۳
۲- ۷ گردشگری پایدار    ۱۵
۲- ۸ آثار و پیامدهای گردشگری    ۱۶
۲- ۹ گردشگری ساحلی    ۱۷
۲- ۱۰ گردشگری در ایران    ۱۸
پیشینه تحقیق    ۱۹
۳-۴ توسعه و محیط زیست    ۲۴
۳-۵ ارزیابی اثرات زیست محیطی (EIA)    ۲۵
۳-۶ اهداف ارزیابی اثرات زیست محیطی    ۲۸
۳-۷  نیازها و ضرورت ها    ۲۹
۳-۸  منافع ارزیابی    ۲۹
۳-۹  محدودیت های ارزیابی    ۳۰
۳-۱۰ انواع اثرات زیست محیطی    ۳۰
۳-۱۱ شاخص های اثرات    ۳۲
۳-۱۲ معیارهای اثرات    ۳۲
۳-۱۳ چگونگی اثرات پروژه بر محیط زیست    ۳۳
۳-۱۴ ارزیابی اثرات زیست محیطی و توریسم    ۳۶
۳- ۱۵ روش ها و تکنیک های ارزیابی آثار زیست محیطی    ۳۹
۳- ۱۶ مراحل انجام ارزیابی    ۴۰
۳- ۱۷ نتیجه گیری از روش EIA    ۴۱
۳-۱۸ متدولوژی های تجزیه و تحلیل در ارزیابی اثرات زیست محیطی    ۴۱
۳- ۱۹ انواع ماتریس    ۴۲
۳-۲۰ شناسایی و پیامدهای زیست محیطی مناطق ساحلی    ۴۲
۳-۲۱ روش ماتریس ارزیابی اثرات سریع (RIAM)    ۴۳
۳-۲۱-۱ معیارهای ارزیابی    ۴۵
۳-۲۱-۲ اجزاء تشکیل دهنده محیط    ۴۶
۳-۲۱-۳ دامنه ها    ۴۸
منابع و مآخذ    ۵۰

 منابع

ابراهیم زاده،عیسی،کریمی،صادق- مدیریت ساحلی و توسعه زیست محیطی ناحیه چابهار – مجله جغرافیا و برنامه ریزی محیطی،شماره ۳۶- ۱۳۸۸

برزن،حمیده- نقش محوری محیط زیست در توسعه پایدار- همایش ملی جغرافیا و مدیریت محیط – مهرماه ۱۳۹۰- دانشگاه آزاد اسلامی واحد آستارا

بوتکین،دانیل،کِلِر،ادوارد- ۱۳۸۴- شناخت محیط زیست: زمین،سیاره زنده- ترجمه عبدالحسین وهاب زاده- انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد، چاپ دوم

بهنیافر،ابوالفضل، همائی فر،علی، پریشاد،زهرا- بررسی پیامدهای زیست محیطی ناشی از

گردشگری در پهنه های رود دره ای (نمونه موردی: حوضه آبریز رودخانه زشک-شاندیز) مجله علوم جغرافیایی- سال سوم، شماره نهم و دهم، بهار و تابستان ۱۳۸۷

پاپلی یزدی،محمدحسین،سقایی،مهدی- ۱۳۹۰- گردشگری( ماهیت و مفاهیم )- انتشارات سمت،چاپ ششم

پوروخشوری،سیده زهرا- ۱۳۸۰- راهکارهای توسعه بهینه زیست محیطی در گردشگری ساحلی- انتشارات   سازمان حفاظت محیط زیست

تیموری،پرویز،کشوری،بهاره- گردشگری ساحلی بابلسر- ماهنامه مدیریت جهانگردی- شماره ۱۰و۱۱،دی و بهمن ۱۳۸۸

تقوی گودرزی،سعید،شرفی،سیامک،بیرانوندزاده،مریم،علیزاده،سیددانا- توزیع فضایی قابلیت های گرشگری با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی(GIS) به منظور برنامه ریزی گردشگری در شهرستان بروجرد- فصلنامه جغرافیایی فضای گردشگری- شماره ۲، بهار ۱۳۹۱

جی،داگلاس.پورتئوس- ۱۳۸۹ – زیبایی شناسی محیط زیست (نظریه ها ، سیاست ها و برنامه ریزی) – ترجمه محمدرضا مثنوی – انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد ، چاپ اول

حسین زاده دلیر،کریم – ۱۳۸۳- برنامه ریزی ناحیه ای- انتشارات سمت

Bo Yong-Jain. Ling Xu-Dong.Ming Wong-Ying- Novamber 2006-Environmental impact assessment  Using the evidential reasoning approach-Eurpen Journal of operational Research,Volume 174 Issue3-pp1885-1913

El-Naqa، Ali – March 2005- Environmental impact assessment using rapid  impact assessment matrix (RIAM)  For Russeifa landfill Jordan- Environmental Geology- Volume47 Issue 5- pp632-639

مقدمه

گردشگری در یک کلیت، در بر گیرنده جریانی از سرمایه، انسان، فرهنگ و کنش متقابل میان آنهاست که در فضاهای جغرافیایی آثار مختلفی بر جای می نهد. رویکرد دیگری که در مورد تعریف گردشگری وجود دارد، این است که به عنوان یک سیستم تلقی می شود. در این رویکرد، گردشگری نه به عنوان صنعت بلکه به عنوان سیستمی پیچیده لحاظ می شود که از عوامل و مؤلفه های مختلفی تأثیر پذیرفته و بر عوامل و مؤلفه هایی مؤثر بوده و افراد و گروه های متعددی در آن نقش ایفا می کنند. در این نگاه، گردشگری یک پدیده ای کاملاً تأثیر گذار و در عین حال تأثیر پذیر نسبت به فرهنگ، اقتصاد، سیاست، تکنولوژی و محیط زیست می باشد. (دهقانی نژاد،sep2011،ص۴)

بنابراین، با توجه به اینکه هر فعالیتی مستلزم بر گرفتن موادی از طبیعت و دفع موادی دیگر درآن است، کلیه فعالیت ها در راستای هر هدفی باید در چارچوب ظرفیت های محدود محیط زیست مورد بررسی قرار گیرد تا به بقا و پایداری محیط زیست لطمه ای وارد نگردد.(همائی فر و دیگران،sep2011،ص۱و۲)

امروزه اکثر محققان و متخصصان اذعان دارند که گردشگری را باید به شیوه ای کنترل شده، یکپارچه و پایدار و بر اساس برنامه ریزی عقلایی توسعه داد و مدیریت کرد. (شاکری،۱۳۸۶،ص۳) بر این اساس، اگرچه گردشگری دارای آثار منفی بر محیط زیست است و گردشگران مصرف کننده منابع می باشند، اما این صنعت استعداد جایگیری در فرایند توسعه پایدار را دارد.

در این میان، مناطق ساحلی به خصوص سواحل ماسه ای به طور ذاتی برای انسان ها جاذب و از پتانسیل لازم جهت اجتماع گردشگران برخوردار است. اما نکته ای که نباید فراموش شود این است که “اکولوژی محیط زیست ساحلی” خیلی حساس و آسیب پذیر بوده و فشار ناشی از فعالیت های توریستی می تواند تعادل اکولوژیکی محیط را برهم بزند. (رحمانی،۱۳۸۸)

در حال حاضر استفاده از مناطق ساحلی به یک معضل و مسأله تبدیل گردیده و عموم اشخاص اعم از دولتی وخصوصی به عناوین و شیوه های مختلف در صدد بهره برداری حداکثر از ساحل هستند، که بدون توجه به منافع و لزوم بهره برداری بهینه و جمعی صورت می گیرد.

یکی از روش های بررسی و ارزیابی تبعات مثبت و منفی و همچنین مدیریت و برنامه ریزی توسعه گردشگری قبل از اجرا، ارزیابی آثار زیست محیطی(EIA) می باشد. ارزیابی آثار زیست محیطی می تواند میزان مصرف منابع و پسرفت محیط زیست و اختلالات اجتماعی (که اغلب با توسعه اتفاق می افتد) را کاهش دهد.(شاکری،۱۳۸۶،ص۳)EIA  به عنوان یک ابزار کارا برای رسیدن به آینده پایدار زیست محیطی در گردشگری ساحلی، همچنین ICZM (مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی) که یک فرایند انعطاف پذیر و منطبق با مدیریت منابع برای توسعه پایدار زیست محیطی در نواحی ساحلی است و هدف کلی آن حداکثر کردن منافع حاصل از مناطق ساحلی و حداقل کردن تضادها و برخورد ها و اثرات مخرّب فعالیت های انسانی بر یکدیگر می باشد تا ضمن پررونق شدن صنایع گردشگری ساحلی در کشور، بستر آن نیز دچار معضلات زیست محیطی نگردد. (یزدانی،۱۳۸۸)

  ۲- ۱ تعاریف و مفاهیم

  ۲-۱-۱ توریسم و گردشگری

اصولاً بحث درباره اصطلاحات فنی در هر حوزه علمی و ارائه تعریف یا چارچوبی مشخص از این مفاهیم ضروری است؛ زیرا تعاریف، اساس مفروضات، نظریه ها و نظریه پردازی ها قرار می گیرند. (کاظمی،۱۳۹۰،ص۱۲)

توریسم، فعالیتی چند منظوره است، شامل ارتباطات و پدیده ناشی از سفرها واقامت موقّتی مردمانی که صرفاً برای اوقات فراغت یا مقاصد تفریحی سفر می کنند. (سرابی،۱۳۷۸،ص۷۲)

توریسم، مجموعه تعامل هایی است که در فرایند جذب و مهمانداری، بین توریست ها، سازمان های مسافرتی، دولت های مبدأ، دولت های میزبان و مردم محلی برقرار می شود.

(زاهدی،۱۳۹۰،ص۴)

مفاهیم و تعاریف ارائه شده در مورد توریسم یا گردشگری بسیار است که خود دلیلی بر پویایی ماهیت پدیده گردشگری است. شاید به صورت خلاصه بتوان این دلایل را در نکات زیر جستجو کرد:

۱- صنعت گردشگری به عنوان یک علم، علمی میان رشته ای (interdisciplinary) محسوب می شود که در گرو آمیختن چندین علم مختلف با هم پوشی (overlap) مناسب است. جغرافیا، محیط زیست، معماری، کشاورزی، بازاریابی، تاریخ، حقوق، تربیت بدنی، تجارت و بازرگانی، حمل و نقل، جامعه شناسی، اقتصاد، روان شناسی و علوم سیاسی برخی از این علوم محسوب می شوند که هر یک به طور جداگانه رابطه ای خاص با مطالعات گردشگری دارند و به صورت مستقل بررسی می شوند. مانند جغرافیای گردشگری، بازاریابی گردشگری، اقتصاد گردشگری وغیره.

۲- گردشگری با توجه به تفاوت های مکانی و زمانی، اشکال خاصی به خود می گیرد، یعنی گاهی محصول یک جامعه محسوب شده و ازآن تأثیر می پذیرد و گاهی نیز بر جوامع تأثیر می گذارد.

۳- صنعت گردشگری به صورت مستقیم و غیر مستقیم با مفهوم زمان ارتباط دارد و با توجه به تفاوت های فرهنگی جوامع مختلف، از آن تلقّی های متفاوتی نیز می شود. به عبارت دیگر، مفاهیمی وجود دارند که با پدیده زمان ارتباط مستقیمی دارند. مانند اوقات فراغت، زمان استراحت، زمان تفریح، زمان آزاد و…که هر یک معانی و مفاهیم ویژه ای دارند.

۴- به کارگیری عبارت و پیشوند “صنعت” برای پدیده گردشگری چالش های عدیده ای در تعریف ماهیت آن به وجود آورده است. به بیان دیگر، دلیل به کار گرفتن عبارت صنعت برای گردشگری این است که به موازات توسعه گردشگری، باید صنایعی نیز متحول شده که مستقیماً با گردشگری در ارتباطند. مانند انواع زیرساخت ها مثل حمل و نقل، صنایع ساختمان و غیره… در واقع، گردشگری به عنوان یک سیستم تولیدی مطرح می شود، سیستمی که برای راه اندازی و تولید آن باید صنایع عمده ای متحول و ایجاد شوند.

از طرف دیگر، نباید فراموش کرد که بخش عمده ای از فعالیت های حوزه گردشگری در بخش خدمات قابل بررسی است، مانند هتل داری و ارائه خدمات به مسافران و گردشگران که حتی در این صورت نیز این فعالیت ها به گونه ای وابسته به بخش صنعت اند. پس می توان گفت که “گردشگری” می تواند به مثابه علم، هنر و تجارت جذب گردشگران، حمل و نقل آنها، اسکان آنها و فراهم نمودن مؤدبانه نیازها و خواستههایشان تعریف گردد. (حیدری چیانه،۱۳۹۰،ص۱۸)

۲- ۲ تاریخچه گردشگری

    اولین نوشته ها راجع به گردشگری در دایره المعارف گردشگری و مسافرت، بر ابعاد تاریخی این پدیده تمرکز داشته اند. در حالی که تعاریف اولیه عمدتاً بر گردشگری به عنوان یک مولّد اقتصادی توجه داشتند، معانی اخیر مفهومی کاملاً وسیع تر را پوشش می دهند. (کاظمی،۱۳۹۰، ص ۱۵)

پدیده گردشگری عموماً بر بنیاد عامل اساسی سفر و جابجایی قرار دارد که خود زاییده نیازهای گوناگون روانی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی انسان است. (شاکری،۱۳۸۶، ص۲)

تئوری گردشگری در واقع ناشی از تفاوت ساختارهای اجتماعی است و هر جا که از هر چیز، دو نوع متفاوت وجود داشته باشد، بی شک جذابیتی برای مهم نوع دیگر نیز پدید خواهد آمد و این جذابیت ها همان انگیزه های تحرک و مسافرت محسوب می شوند.

50,000 ریال – خرید

تمامی فایل های پیشینه تحقیق و پرسشنامه و مقالات مربوطه به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید.

مطالب پیشنهادی:
 • تحقیق گردشگری و اثرات و عوامل موثر بر توسعه ی صنعت گردشگری و توریسم واشکال آن و اهمیت جغرافیای طبیعی در برنامه ریزی محیطی منطقه
 • تحقیق ارزش ویژه ی برند و مفاهیم و تعاریف و ابعاد آن و مدل های مختلف ارزیابی برند و برندسازی مقصد گردشگری
 • تحقیق مراکز اقامتی و انواع تأسیسات اقامتی و گردشگری و انواع گردشگری و برنامه ریزی گردشگری
 • تحقیق گردشگری و سرمایه گذاری خارجی و نقش حضور سرمایه گذاری مستقیم خارجی در صنعت گردشگری
 • تحقیق گردشگری روستایی و انواع و کاربرد آن و گردشگری روستایی در تجارب جهانی
 • برچسب ها : , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   یکشنبه, ۲۹ بهمن , ۱۳۹۶
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایpayandaneshjo.irمحفوظ می باشد.