تحقیق گیاه شناسی ذرت و پیش تیمار بذر و تاثیر آن بر گیاه و تنش شوری و اثرات تنش شوری بر گیاه زراعی

پیشینه تحقیق و پایان نامه و پروژه دانشجویی

پیشینه تحقیق گیاه شناسی ذرت و پیش تیمار بذر و تاثیر آن بر گیاه و تنش شوری و اثرات تنش شوری بر گیاه زراعی دارای ۷۲ صفحه می باشد فایل پیشینه تحقیق به صورت ورد  word و قابل ویرایش می باشد. بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود فایل نمایش داده می شود و قادر خواهید بود  آن را دانلود و دریافت نمایید . ضمناً لینک دانلود فایل همان لحظه به آدرس ایمیل ثبت شده شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

فصل اول:گیاه شناسی ذرت و  عملیات کاشت و داشت و برداشت ذرت    ۶
۱-۱ استعداد تولید در غلات    ۶
۲-۱ ذرت:    ۷
۱-۲-۱  تاریخچه    ۷
۲-۲-۱ ویژگی های گیاهشناسی ذرت    ۷
۳-۲-۱  سازگاری(شرایط رشد)    ۸
۴-۲-۱ جوانه زنی و مراحل رشد گیاه ذرت    ۹
۵-۲-۱ تولید ماده ی خشک    ۱۰
۶-۲-۱ انواع ذرت    ۱۰
۷ -۲- ۱  فنولوژی ذرت    ۱۱
۸-۲-۱ مرحله رشد برگ    ۱۱
۹-۲-۱ دوره ی کاکل دهی یا گلدهی    ۱۲
۱۰-۲-۱ دوره ی پر شدن دانه    ۱۲
۱۱-۲-۱ دوره ی خشک شدن دانه    ۱۳
۱۲-۲-۱ نیاز گرمایی ذرت    ۱۴
۱۳-۲-۱ ویژگیهای زراعی و فیزیولوژیک ذرت    ۱۴
۳-۱ عملیات کاشت ذرت    ۱۵
۱-۳-۱- زمان کاشت    ۱۵
۲-۳-۱ فاصله کشت    ۱۵
۳-۳-۱-عمق کاشت    ۱۵
۴-۱ عملیات داشت    ۱۶
۱-۴-۱   کولتیواتور و دندانه زدن    ۱۶
۲-۴-۱- کنترل علف های هرز در ذرت    ۱۶
۳-۴-۱- آبیاری    ۱۶
۴-۴-۱- کوددهی    ۱۷
۵-۱ برداشت ذرت    ۱۷
فصل دوم: پیش تیمار بذر و تاثیر آن بر گیاه و تنش شوری و اثرات تنش شوری بر گیاه زراعی    ۱۸
۱-۲ پیش تیمار بذر    ۱۸
۱-۱-۲ تاثیر پیش تیمار بذر بر جوانه زنی واستقراراولیه گیاهچه    ۲۰
۲-۱-۲ تاثیر پیش تیمار بذر بر افزایش محصول دانه و بیوماس    ۲۱
۳- ۱-۲ پیش تیمار بذر و زود رسی    ۲۲
۴-۱-۲ نقش پیش تیمار بذر در بهبود رفتار جوانه زنی تحت شرایط تنش های محیطی    ۲۲
۵-۱-۲ تاثیر پیش تیمار بذر بر بهبود کارایی مصرف آب    ۲۳
۶- ۱-۲ تاثیر پیش تیمار بذر بر کاهش خسارات ناشی از عوامل بیماری زا    ۲۳
۲-۲ انواع پیش تیمار    ۲۳
۱-۲-۲ هیدروپرایمینگ    ۲۴
۲-۲-۲ اسموپرایمینگ    ۲۴
۳-۲-۲ هالوپرایمینگ    ۲۴
۴-۲-۲ ماتریکوپرایمینگ    ۲۴
۵-۵-۲ ترموپرایمینگ    ۲۴
۶-۲-۲ هورموپرایمینگ    ۲۴
۷-۲-۲ بیوپرایمینگ    ۲۴
۳-۲ پیش تیمار ذرت    ۲۷
۴-۲ اثرات مفید و محاسن پرایمینگ    ۲۹
۱-۴-۲ اثر بر جوانهزنی و استقرار گیاهچه    ۲۹
۲-۴-۲ اثر بر سنتز پروتئینها    ۳۰
۳-۴-۲ اثر بر سنتز اسید نوکلئیک    ۳۱
۴-۴-۲ اثر بر تقسیم سلولی    ۳۲
۵-۴-۲ اثر بر نفوذپذیری غشاء    ۳۲
۶-۴-۲ افزایش مقاومت گیاه در برابر تنشها    ۳۲
۷-۴-۴ اثر بر خواب بذر    ۳۴
۸-۴-۲ اثر بر وقایع ترمیم و فساد بذر    ۳۴
۵-۲ جنبههای منفی پرایمینگ    ۳۵
۶-۲ تنش شوری    ۳۶
۷-۲ وضعیت خاک های شور در جهان    ۳۷
۸-۲ خاک های شور درایران    ۳۸
۹-۲ طبقه بندی خاک های شور    ۳۸
۱-۹-۲ خاک های شور    ۳۸
۲-۹-۲ خاک های سدیمی    ۳۹
۳-۹-۲ خاک های شور- سدیمی    ۳۹
۱۰-۲ طبقه بندی گیاهان بر اساس واکنش آنها به شوری    ۴۰
۱۱-۲ اثرات ظاهری تنش شوری بر گیاه:    ۴۱
۱۲-۲ اثرات فیزیولوزیک تنش شوری بر گیاه:    ۴۲
۱-۱۲-۲ تنش اسمزی ناشی از شوری    ۴۳
۲-۱۲-۲ تنش سمیت یونی ناشی از شوری    ۴۴
۳-۱۲-۲ تنش عناصر غذایی ناشی از شوری    ۴۴
۱۳-۲ معیار های تحمل نسبت به شوری    ۴۵
۱۴-۲ روش های ارزیابی تحمل به شوری گیاهان    ۴۵
۱۵-۲ مقاومت گیاهان در برابر شوری    ۴۶
۱۶- ۲ ساز و کارهای مقاوم به شوری    ۴۶
۱۷-۲ تحقیقات انجام شده در رابطه با شوری در گیاهان زراعی    ۴۷
۱-۱۷-۲ جوانه زنی    ۴۷
۲-۱۷-۲ رشد رویشی:    ۵۱
۳-۱۷-۲ غلظت پروتئین کل    ۵۳
۴-۱۷-۲ عملکرد دانه و محتوای روغن    ۵۳
منابع مورد استفاده:    ۵۶

 منابع:

دماوندی،ع.۱۳۷۶٫بررسی اثرات فاصله ردیف و تراکم بوته بر رشد و عملکردواجزای عملکرددو رقم ذرت دانه ای.دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی- واحد خوراسگان

دماوندی،ع.ولطیفی،ن.۱۳۸۷٫گیاه ذرت چگونه رشد می کند(ترجمه).انتشارات دانشگاه آزاداسلامی  واحددامغان.

راشد محصل، م. ح.، م. حسینی، م. عبدی و ع. ملافیلابی. ۱۳۷۶٫ زراعت غلات. ترجمه و تدوین. انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد. ۴۰۶ صفحه.

رستگار، م. ع، ۱۳۸۴٫ زراعت نباتات علوفه ای، انتشارات نورپردازان.

تاج بخش، م . ۱۳۷۵٫ ذرت (زراعت، اصلاح،آ فات و بیماری های آن). انتشارات احرار تبریز. ۱۳۳ صفحه.

میبدی، س. ع.، و قره یاضی، ب. ۱۳۸۱٫ جنبه‌های فیزیولوژیک و به نژادی تنش شوری گیاهان. مرکز نشر دانشگاه صنعتی اصفهان، ۲۷۴ ص.

میر محمدی میبدی، س. ع. م. و ب. قره یاضی . ۱۳۸۱٫ جنبه های فیزیولوژیکی و بهنژادی تنش شوری گیاهان زراعی، انتشارات دانشگاه صنعتی اصفهان . ۲۷۴ صفحه.

نجفی، ن. و سرهنگ زاده، ا. ۱۳۹۱٫ اثر شوری کلرید سدیم و غرقاب شدن خاک بر ویژگیهای رشد ذرت علوفهای در شرایط گلخانه ای. علوم و فنون کشت های گلخانه ای. ۳(۱۰): ۱-۱۴٫

هاشمی نیا، م،. ع. کوچکی و ن. قهرمان. ۱۳۷۶٫ بهره برداری از آب های شور در کشاورزی پایدار. انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد.

اوژن، ن.، ضرغامی، ر.، اویسی، م. و اسلامی، م. ۱۳۹۰٫ بررسی اثرات هورمون های رشدی بر پارامترهای جوانه زنی گندم تحت تنش شوری. اولین همایش ملی مباحث نوین. دانشگاه آزاد اسلامی ساوه.

Gallagher, E. J. 1984. Cereal Production. Butterworths. 354 PP.

Pinthus, M. J. 1973. Lodging in wheat, barley and oats: the phenomenon, its causes, and preventive measures. Adv. In Agron. 25: 209-263.

Harric, D., A. Rashid., G. Miraj, M. Arif and H. Shah. 2007. On-farm seed Priming with zinc sulphate solution a cost- effective way to increase The maize yields of resource poor farmers . Field. Crop. Res. 102(2):119-127.

Harris, D. and mottram, A. 2004. Practical hydration of seed of tropical crops:`on-farm` seed priming. in `seed science and technology : trends and advances”, ed. A. S. Basra. The Howarth press.

Harris, D.,  A.  Joshi., P. A. Khan., P. Gothkar and P. S. Sodhi. 1999. On- farm seed priming in semi-arid agriculture: Development and evaluation in maize, rice and chickhpea in India using  Participatory methods. Exp. Agric. 35:15-29.

 فصل اول:گیاه شناسی ذرت و  عملیات کاشت و داشت و برداشت ذرت

 ۱-۱ استعداد تولید در غلات

تاکنون افزایش عملکرد هم از راه ازدیاد سطح زیر کشت و هم از راه افزایش تولید را در واحد سطح موجب افزایش تولید محصول همگام به افزایش جمعیت شده است. با این وجود باید با به کار گیری شیوه های نوین کل تولید محصولات زراعی به ویژه غلات افزایش یابد. با گذشت زمان و افزایش میانگین تولید در واحد سطح ازدیاد عملکرد پیچیده تر خواهد شد(Gallagher,1984). با یک دید خوش بینانه به نظر می رسد افزایش عملکرد غلات در واحد سطح دسته کم به دو دلیل زیر هنوز امکان پذیرباشد:

الف- منابع تغییر ژنتیکی در غلات هنوز به طور کامل به خدمت گرفته نشده و با توجه به تنوع ژنتیکی در غلات هنوز منابع تغییر قابل استفاده زیادی وجود دارد که میتوان آنها را با روش های نوین به نژادی مولکولی مورد بهره گیری قرار داد و تا زمانی که این توانایی تغییر وجود دارد، برای افزایش عملکرد نیز زمینه وجود خواهد داشت (Gallagher,1984).

ب- عملکردی که هم اکنون در واحد سطح از مزارع غلات برداشت میشود، از میزان پتانسیل ژنتیکی عملکرد خیلی کمتر است و در بسیاری نقاط حتی به نصف آن هم نمیرسد (Gallagher,1984).بنابراین میتوان با برطرف کردن موانع تولید از راه انجام عملیات مناسب به زراعی و به نژادی زمینه ی بروز استعداد تولید را در ارقام کنونی یا ارقامی که در آینده اصلاح خواهند شد فراهم آورد (Bushuk and Rasper,1994).

افزایش روز افزون جمعیت جهان و به تبع آن تقاضای مضاعف نسبت به غذا سبب توجه کشاورزان به اراضی کم بازده شده است. گر چه توجه دست اندرکاران و مدیران بخش کشاورزی در اقصی نقاط جهان نسبت به تبدیل این اراضی به مزارعی حاصلخیز متمرکز می باشند، با این حال جای تردیدی نیست که بخشی از غذای مصرفی بشر باید از مناطقی به دست آید که شرایط برای تولید و پرورش محصولات در آنجا بهینه نمی باشد (Harris et al.,1999)

۲-۱ ذرت:

۱-۲-۱  تاریخچه

گیاه ذرت احتمالا در مرکز یا جنوب غرب مکزیک در حدود ۵۰۰۰ سال پیش اهلی شدن و انتخاب ذرت شروع شده است. در مکزیک و امریکای مرکزی، شمال شرق ایالات متحده، ساحل شمالی امریکای جنوبی،  رشته کوه های آند در مرکز برزیل،  گروه های مختلف ارقام ذرت یافت شده است. در قرن شانزدهم اسپانیا و پرتغال ذرت را به سراسر جهان به سرعت توزیع کردند(Jones, 1985).

در اکثر کشور ها ذرت بیش از سایر غلات رشد کرده است و عملکرد دانه آن نیز از بقیه غلات بیشتر است. کشور های ایالات متحده، شوروی سابق، رومانی، یوگسلاوی، مجارستان، ایتالیا، چین، برزیل،  مکزیک، افریقای جنوبی، آرژانتین و هند و اندونزی عمده ترین تولید کنندگان ذرت میباشند. دلیل اصلی این پراکندگی زیاد ، وجود محسنات فراوان ذرت میباشد. این دلایل شامل عملکرد زیاد در واحد کار انجام شده و واحد سطح میباشد. ذرت یک منبع غذایی قابل متراکم شدن است و به راحتی قابل انتقال است. پوسته های روی بلال آن را در برابر پرندگان و باران محافظت می کند. ذرت را میتوان در یک دوره طولانی برداشت و ذخیره کرد. همچنین میتوان به آن اجازه داد تا در مزرعه کاملا خشک شود تا برداشت به راحتی صورت گیرد. محصولات غذایی فراوان از ذرت به دست می آیند و ذرت به ترتیب جایگزین سورگوم و ارزن شده است (Jones, 1985).

ترکیب شیمیایی دانه ذرت بر اساس وزن خشک شامل حدود ۷۷% نشاسته، ۲% قند، ۹% پروتئین، ۵% چربی، ۵% پنتوزان، و ۲% خاکستر، میباشد (Purseglove, 1985).

۲-۲-۱ ویژگی های گیاهشناسی ذرت

ذرت با نام انگلیسی Corn نام علمی .Zea mayz L و نام فرانسوی و آلمانی Mais از تیره Poaceae، گیاهی تک لپه و یک ساله از خانواده گرامینه است که دارای تنوع فنوتیپی بسیار زیادی است. ارقامی از ذرت با طول ساقه ۶۰ سانتیمتر و ۷ برگ تا ارقامی با ارتفاع ۷ متر و ۴۸ برگ وجود دارد طول برگها از ۳۰ تا ۱۵۰ سانتی متروعرض آنهااز۴ تا ۱۵ سانتیمتر متغیراست (راشد محصل و همکاران، ۱۳۷۶).

گل آذین ذرت از گل آذین گندم و جو متمایز است و اندام های نر و ماده در نقاط گوناگون یک بوته قرار گرفته اند. اندام نر ذرت که گل تاجی نامیده میشود، به صورت خوشه در بخش انتهایی بوته قرار دارد، به گونه ای که گرده افشانی به وسیله ی باد تسهیل میگردد . گل آذین ماده ذرت به صورت سنبله است که به آن بلال گفته می شود. به طور معمول در ارقام تجاری بیش از یک بلال تولید نمی شود. شمار برگها در هر ساقه و شاخص سطح برگ در ارقام دیررس زیادتر است (Tollenar and Dwyer,1999).

در هیبرید ها ی جدید ذرت برگها برای مدت طولانی تری سبز می مانند و عملکرد بیولوژیکی و شاخص برداشت زیادتر است (Pinthus, 1973).ذرت در اصل گیاهی روز کوتاه است، گر چه ذرت ها یی که در نواحی معتدله کشت میشوند، حساسیت چندانی به طول روز ندارند اما ذرت های نواحی گرمسیری روز کو تاه هستند و در طول روز های بیش از ۵/۱۲ ساعت گلدهی در آنها به تاخیر می افتد(Fao,2000).

سیستم ریشه ای ذرت در بر گیرنده سه نوع ریشه است:

الف- ریشه های بذری که از بذر منشا میگیرند و شماره ی آنها ۳ تا ۵ است (Arnon,1972).

ب- ریشه های اصلی یا دائمی که از گره های قائده ساقه منشا میگیرد.

ج- ریشه های هوایی، طوقی یا استحکامی که از گره هایی از ساقه در بالای سطح خاک منشاء می گیرند. ریشه های نوع ب و ج از ریشه های نابجا هستند. بخش عمده سیستم ریشه ای ذرت را ریشه های اصلی یا دائمی تشکیل میدهد.

۳-۲-۱  سازگاری(شرایط رشد)

ذرت به دلیل دارا بودن تعداد زیادی رقم با دوره های رسیدگی مختلف میتواند در محدوده وسیعی از شرایط محیطی رشد کند. اصولا ذرت گیاهی است در کشور های گرمسیری با رطوبت مناسب می روید.  این گیاه اکثرا در مناطق گرمتر نواحی معتدل و نواحی مرطوب رشد میکند. اصولا ذرت درعرض جغرافیایی  ۵۰ درجه شمالی تا ۴۰ درجه جنوبی و از سطح دریا تا ارتفاع۴۰۰۰ متری در رشته کوه های آند و مکزیک میروید (Musiek and Dusek, 1980 ).

برای جوانه زنی و رشد سریع گیاه جوان درجه حرارت ۳۰-۲۶ درجه سانتی گراد خاک مناسب است معمولا در درجه حرارت کمتر از ۱۳ درجه سانتیگراد جوانه زنی گیاه کاهش می آید و در کمتر از ۱۰ درجه سانتیگراد متوقف میشود(Riley, 1981).

درجه حرارت مطلوب برای توسعه ریشه ها بین ۳۰-۲۱ درجه سانتیگراد است. درجه حرارت زیاد تنفس را افزایش میدهد(Change,1981). گزارش داد که متوسط خسارت تنفس در مناطق معتدل حدود ۲۵% و در مناطق گرمسیری حدود ۳۵% میزان فتوسنتز است. به هر حال یک تاثیر مهم حرارت این است که افزایش دما مخصوصا در شب، دوره پر شدن دانه را کوتاه میکند و از این طریق میزان عملکرد کاهش میابد(Jones et al., 1981; Wilsom et al.,1973).

80,000 ریال – خرید

تمامی فایل های پیشینه تحقیق و پرسشنامه و مقالات مربوطه به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید.

مطالب پیشنهادی:
 • تحقیق گیاه شناسی نخود و نقش کودهای زیستی در افزایش کیفی و کمی حبوبات و تاثیر کود زیستی نیتروکسین بر عملکرد و اجزای آن در غلات
 • تحقیق گیاه شناسی و خصوصیات اکولوژیکی لوبیا و واکنش حبوبات و غلات به هجوم علف‌های هرز و تاثیر مصرف علف‌کش ها در مزارع لوبیا
 • تحقیق گیاه ‏شناسی اسفناج و پرورش و ارزش غذایی آن و معرفی نشانگر‏ها و ریزماهواره‏ها
 • تحقیق گیاه ‏شناسی و اهمیت باقلا و اثر تاریخ کاشت و تنش گرمایی و فسفر بر عملکرد گیاه
 • تحقیق تنش خشکی و کودهای زیستی و تاثیر آنها بر رشد گیاه ذرت
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   یکشنبه, ۱ بهمن , ۱۳۹۶
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایpayandaneshjo.irمحفوظ می باشد.