پیشینه تحقیق مدیریت مشارکتی و خلاقیت و نظریه های آن

پیشینه تحقیق و پایان نامه و پروژه دانشجویی

پیشینه تحقیق مدیریت مشارکتی و خلاقیت و نظریه های آن دارای ۲۹ صفحه می باشد   فایل پیشینه تحقیق به صورت ورد  word و قابل ویرایش می باشد. بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود فایل نمایش داده می شود و قادر خواهید بود  آن را دانلود و دریافت نمایید . ضمناً لینک دانلود فایل همان لحظه به آدرس ایمیل ثبت شده شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

مقدمه    ۲
مبانی نظری موضوع و پیشینه تحقیق    ۳
۲-۱- نظریه های کلاسیک (سنتی)مدیریت    ۳
۲-۲- مبانی نظری مدیریت مشارکتی:    ۶
۲-۲-۱- نظریههای مدیریت مشارکتی:    ۶
۲-۲-۲- الگوهای مدیریت مشارکتی:    ۷
۲-۲-۳-تعاریف مدیریت مشارکتی:    ۱۰
۲-۲-۴- راه کار های اجرای مدیریت مشارکتی در سازمانهای آموزشی    ۱۱
۲-۳- مبانی نظری خلاقیت    ۱۲
۲-۳-۱- نظریه های خلاقیت:    ۱۲
۲-۳-۲- تعاریف خلاقیت و نوآوری    ۱۵
۲-۳-۳- فرایند خلاقیت    ۱۶
۲-۳-۴- موانع خلاقیت افراد    ۱۷
۲-۳-۵- ویژگی‌ها و خصوصیات افراد خلاق    ۱۸
۲-۴- پیشینهتحقیق    ۱۹
منابع فارسی    ۲۴
منابع لاتین    ۲۶

منابع

حق شناس، مرجان (۱۳۷۸) . ” خلاقیت در آموزش و پرورش ” ، فصلنامه مدیریت در آموزش و پرورش، دوره ششم، شماره ۲۳ و ۲۴٫

علاقه بند، علی (۱۳۸۱). مدیریت عمومی. چاپ هشتم. نشر روان.

نوری، زهرا (۱۳۸۱ ). ” بررسی تفاوتهای جنسیتی با توجه به رابطه خلاقیت و عملکرد تحصیلی در دروس ریاضی، علوم و ادبیات دانش آموزان دبیرستان شهر شیراز “. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شیراز.

پورجلی، فریبا (۱۳۷۹). بررسی تفاوت جنسیتی در تاثیر انگیزش بیرونی (پاداش) برخلاقیت دانش آموزان، پایان نامه کارشناسی ارشد, دانشگاه شیراز.

ساکی، رضا (۱۳۸۰). “تغییر و نوآوری در سازمان و مدیریت آموزشی”، نشریه رهیافت، شماره بیست وششم.

اسمی، کرامت (۱۳۸۵). بررسی تحلیلی رابطه ساختار سازمانی با خلاقیت سازمانی در مدارس متوسطه شهر شیراز، پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی , دانشگاه شیراز .

علاقه بند، علی (۱۳۷۸). اصول مدیریت آموزشی. چاپ نهم. دانشگاه پیام نور.

رابینز، استیفن (۱۳۸۴). رفتار سازمانی ج۲، ترجمه علی پارسائیان ومحمد اعرابی.چاپ ششم .  انتشارات دفتر پژوهشهای فرهنگی.

کریمی، علی (۱۳۷۹ ). رابطه خلاقیت با اضطراب، جنسیت، پیشرفت تحصیلی و منزلت اجتماعی گروهی از دانش آموزان مقطع سوم راهنمایی شهر شیراز. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شیراز.

نلر، جورج اف (۱۳۶۹ ). هنر وعلم خلاقیت، ترجمه سید علی اصغر مسدد. چاپ اول.انتشارات دانشگاه شیراز.

سعادت، اسفندیار(۱۳۷۲ ). فرآیند تصمیم گیری در سازمان. چاپ اول. انتشارات دانشگاه تهران

 مقدمه

چنانچه مدیریت مشارکتی را مانند رهیافتی جامع برای جلب مشارکت فردی و گروهی کارکنان در جهت حل مسائل سازمان و بهبود مستمر در تمام ابعاد تعریف کنیم و بر این باور باشیم که مدیریت مشارکتی ارتباط دائم، متقابل و نزدیک بین مدیریت ارشد و کارکنان است میتوان گفت که مدیریت مشارکتی به معنای مشارکت افراد مناسب، در زمان مناسب و برای انجام کار مناسب است. بر پایه این تعریف، مشارکت کارکنان در کارهایی که به خود آن ها مربوط می شود، مشارکتی داوطلبانه، ارادی و آگاهانه خواهد بود که این درگیری شخص را تشویق می کند که به تحقق هدف های گروه کمک کند و در مسؤلیت ها و پیامدهای آنها سهیم شود. مدیریت مشارکتی دو هدف عمده را دنبال می کند: نخست، ارج نهادن به ارزش های انسانی و به یاری طلبیدن افرادی که به نوعی با سازمان در ارتباط اند. دوم، رسیدن به هدف های از پیش تعیین شده به کمک همین افراد.

 مبانی نظری موضوع و پیشینه تحقیق

۲-۱- نظریه های کلاسیک (سنتی)مدیریت

الف)مدیرت علمی[۱]: از لحاظ این نظریه سازمان اساسا “ساخت وکار “یا ماشینی برای تهیه و تجهیز نیروی جسمی افراد انسان برای ایفای مؤثر وظایف تلقی می‌شود. فردریک تیلور[۲]، بانی مدیریت علمی، با ملاحظاتی درباره کارایی تولید و محدودیت توانایی جسمی افراد انسان، پیشنهادهایی برای اثربخش سازی سازمانها ارایه داد. منظور از کارآیی، بالا بردن سطح تولید و بیشینه سازی بازده با کمترین هزینه است (علاقه بند، ۷۸).

تیلور در کتاب اصول مدیریت علمی(۱۹۱۱)جوانب عمده نگرش خود را شرح داده مخصوصا به مضامین اساسی زیر تاکید می‌کند.

اولا، طراحی دقیق شغل و وظیفه را تنها راه افزایش کارایی دانسته پیشنهاد می‌کند که وظایف و فعالیتهای سازمانی به شیوه ای منظم طراحی شوند. سپس بر مبنای این اصل، می‌افزاید که کارکنان به دقت برگزیده و برای انجام وظایف خود تربیت شوند و در عین حال، ابزارها و رویه های انجام کار براساس مطالعات دقیق، استاندارد گردند.

ثانیا، به انگیزش کارکنان و شیوه بیشینه سازی آن در قلمرو کار توجه کرده انگیزه کار را عمدتا ناشی از شوق به درآمد مالی می‌داند. بنابراین، افزایش تولید را به پاداشها و مشوقهای پولی وابسته دانسته سیستمی برای پرداخت دستمزد پیشنهاد می‌کند که در آن مزد مستقیما با افزایش تولید پیوند دارد.

ب)مدیریت اداری: فایول تقریبا همزمان با تیلور به نگارش در زمینه مدیریت پرداخت، منتهی نظریه تیلور بر سطح عملیاتی در رده پایین سلسله مراتب اداری تمرکز داشت ولی نظریه فایول به سطح مدیریت در راس سلسله مراتب سازمانی متمرکز بود (همان منبع).

فایول پنج کارکرد یا وظیفه را برای مدیریت مشخص کرده و اصولی را نیز با آن مرتبط ساخته است. پنج کارکرد یا وظیفه مدیریت عبارتند از برنامه ریزی، سازماندهی، فرماندهی، هماهنگی و نظارت. به عقیده فایول برنامه ریزی و سازماندهی به منزله تهیه مقدمات برای عملیات سازمانی است. وظایف فرماندهی و هماهنگی به منظور انجام عملیاتی است که در برنامه ریزی و سازماندهی مشخص شده اند. نظارت یا کنترل به منظور سنجش یا ارزشیابی عملکرد واقعی با ضوابط و ملاکهای از پیش تعیین شده است. برای اجرای وظایف فوق، فایول، چهارده اصل را به صورت رهنمودهایی برای مدیران، پیشنهاد می‌کند که عبارتند از: تقسیم کار، اختیار و مسؤلیت، انضباط، وحدت فرمان، تمرکز، زنجیر فرمان (سلسله مراتب) تقدم منافع عمومی بر منافع فردی، انصاف، ثبات شغلی و استخدامی، وحدت هدایت، حق الزحمه کارکنان، نظم، ابتکار و روحیه گروهی (همان منبع).

ج)بروکراسی: مهمترین کمک ماکس وبر به مدیریت، نظریه اقتدار(اختیار) و توصیف سازمانها بر مبنای ماهیت روابط ناشی از اقتدار است. در تحلیل وبر، اقتدار به سه طریق صورت مشروع یا قانونی پیدا می‌کند:

۱- اقتدار فرمند[۳] یا شخصیتی: منشا آن جاذبه یا امتیاز شخصیتی فرد است که او را از افراد عادی متمایز ساخته، در مقام رهبری قرار می‌دهد.

۲- اقتدار سنتی[۴]: منشا آن رسوم و سنتها و عرف وعادات است.

۳- اقتدار عقلانی – قانونی[۵]: منشا آن قوانین و مقررات عقلانی است که برای نظم اجتماعی وضع و تدوین می‌شوند. در این حالت، اطاعت از اقتدار به دلیل امتیاز شخصیتی یا مقام موروثی نیست، بلکه اطاعت از قانون است؛ زیرا که مشروعیت اقتدار را قانونی بودن آن اعتبار می‌بخشد (علاقه بند، ۷۸).

ویژگیهای اصلی بوروکراسی:

۱- تقسیم کار وتخصص[۶]: فعایتهای منظمی که هدفهای سازمان را متحقق می‌سازد به صورت وظایف اداری ثابت تقسیم می‌شوند. چون وظایف یک سازمان بسیار پیچیده تر از آنست که به وسیله یک فرد واحد یا یک گروه از افراد انجام پذیر باشند. تقسیم کار بین ادارات، واحدها و پستها، انجام کار را امکان پذیر ساخته کارآیی را افزایش می‌دهد.

۲- سلسله مراتب[۷]: ترتیب قرار گرفتن مقامات اداری از اصل سلسله مراتب پیروی می‌کند، یعنی هر مقام پایین تر تحت نظارت یک مقام بالاتر است. این خصیصه بوروکراتیک در چارت سازمان نمایان می‌شود.

۳- قواعد ومقررات: در هر بوروکراسی سیستمی از قواعد ومقررات بر رفتار کارکنان حاکم است. این سیستم، مقررات، حقوق، وظایف و موازین مربوط به هر منصب و مقام را تعیین و با نظم دادن به رفتار و فعالیتهای افراد، هماهنگی در رفتار سلسله مراتبی را حفظ می‌کند. همچنین هنگامی که تغییراتی از لحاظ جا به جایی و عزل و نصب کارکنان صورت می‌گیرد، قواعد ومقررات تداوم عملیات را تضمین می‌کنند.

۴- جهت گیری غیر شخصی[۸]: بوروکراسی بر عقلانیت استوار است. از این رو، شرایط کار در یک بوروکراسی تسلط روحیه رسمی و رفتار غیر شخصی بدون مهر و کین و عاطفه و هیجان را ایجاب می‌کند.

۵- مسیر شغلی (کارراهه)[۹]: استخدام در یک سازمان بوروکراتیک مبتنی بر شایستگی های فنی است، یک مسیر شغلی برای کارمند تشکیل می‌دهد، نظام ترفیع و ارتقاء به موجب سابقه خدمت، موفقیت یا هر دو، عمل می‌کند و ترفیع افراد به قضاوت روسا و فرا دستان بستگی دارد. برای اینکه حس وظیفه شناسی و تعهد در کارکنان پرورش یابد آنها باید از لحاظ تداوم و ارتقای شغلی تامین باشند (علاقه بند، ۱۳۷۸).

[۱]-Scientific management

[۲]-Frederich W. Taylor

[۳]-Charismatic authority

[۴]-Traditional authority

[۵]-Rational- Legal authority

[۶]-Division of Labor and Specialization

[۷]-Hierarchy

[۸]-Impersonal Orientation

[۹]-Career

50,000 ریال – خرید

تمامی فایل های پیشینه تحقیق و پرسشنامه و مقالات مربوطه به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

مطالب پیشنهادی:
 • تحقیق مدیریت ارتباط با مشتری (CRM) و ضرورت و عناصر اصلی و اهداف آن و فرآیند ارزیابی عملکرد و رابطه CRM و عملکرد
 • تحقیق شبیه‌ سازی‌های آموزشی و دیدگاه ساختن گرایی و مفهوم پیشرفت درسی و خلاقیت و دیدگاه‌های مکاتب مختلف درباره خلاقیت
 • تحقیق آموزش و پرورش پیش از دبستان و نقش بازی در رشد کودک و دیدگاه نظریه پردازان دربارۀ بازی و تأثیر دوره پیش از دبستان بر رشد خلاقیت
 • تحقیق عوامل موثر بر مدیریت دانش و خلاقیت و رابطه مدیریت دانش و خلاقیت
 • تحقیق مدل‌های مدیریت دانش و انواع نظام آن و سازمان دانش محور و مدل‌های فرآیند خلاقیت
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   دوشنبه, ۳۰ بهمن , ۱۳۹۶
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایpayandaneshjo.irمحفوظ می باشد.