تحقیق تاریخچه و دیدگاه های موجود در مورد افسردگی و ابعاد و دیدگاه های تعارض و نظریه های روان شناختی در مورد اضطراب

پیشینه تحقیق و پایان نامه و پروژه دانشجویی

پیشینه تحقیق تاریخچه و دیدگاه های موجود در مورد افسردگی و ابعاد و دیدگاه های تعارض و نظریه های روان شناختی در مورد اضطراب دارای ۷۱ صفحه می باشد  فایل پیشینه تحقیق به صورت ورد  word و قابل ویرایش می باشد. بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود فایل نمایش داده می شود و قادر خواهید بود  آن را دانلود و دریافت نمایید . ضمناً لینک دانلود فایل همان لحظه به آدرس ایمیل ثبت شده شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

۱-۱-اضطراب۵
۱-۱-۱-ماهیت اختلال های اضطرابی۶
۱-۱-۲-اختلال وحشتزدگی۶
۱-۱-۳-اختلال اضطراب فراگیر۸
۱-۱-۴-اختلال وسواس فکری – عملی۹
۱-۱-۵-اختلال استرس حاد واسترس پس از آسیب۱۰
۱-۱-۶-نظریه های روان شناختی در مورد اضطراب۱۰
۱-۲-افسردگی۱۳
۱-۲-۱-افسردگی چیست ؟۱۵
۱-۲-۲-حالات افسردگی۱۶
۱-۲-۳-تاریخچه افسردگی۱۷
۱-۲-۴-طبقه بندی افسردگی۱۸
۱-۲-۵-شیوع افسردگی۲۱
۱-۲-۶-افسردگی درون زاد در مقابل افسردگی واکنشی۲۳
۱-۲-۷-افسردگی فصلی۲۳
۱-۲-۸-تشخیص افتراقی برای افسردگی۲۳
۱-۲-۹-منظور از افسردگی حاد یا گذرا چیست؟۲۴
۱-۲-۱۰-حملات افسردگی۲۵
۱-۲-۱۱-ملاک های تشخیص برای انواع افسردگی۲۶
۱-۲-۱۲-دیدگاه های موجود در مورد افسردگی۳۰
۱-۳-تعارضات زناشویی۳۴
۱-۳-۱-ابعاد تعارض۳۹
۱-۳-۲-تعارضات خانوادگی، چرا؟۳۹
۱-۳-۳-مفهوم تعارض۴۰
۱-۳-۴-تعاریف تخصصی متعددی از تعارض۴۱
۱-۳-۵-تعارض زناشویی از نظروایل۴۱
۱-۳-۶-دیدگاه های تعارض۴۲
۱-۳-۷-عقاید مثبت و منفی نسبت به تعارض از نظر ویلموت و هاکر(۲۰۰۱)۴۲
۱-۳-۸-هشت کارکرد مثبت تعارض از نظر ترنر۴۳
۱-۳-۹-عوامل تعارض۴۳
۱-۳-۱۰-زمینه های تعارضات زناشویی۴۴
۱-۳-۱۱-مراحل تشدید تعارض زناشویی۴۵
۱-۳-۱۲-الگوهای ارتباطی۴۶
۱-۳-۱۳-تجزیه و تحلیل تعارض۴۷
۱-۳-۱۴-روش های حل تعارض۴۷
۱-۳-۱۵-سبک ها و استراتژی های حل تعارض۴۸
۱-۳-۱۶-چهارسوال اساسی در حل تعارضات۴۹
۱-۳-۱۷-تأثیر اضطراب بر روابط و تعارضات زناشویی۵۱
۱-۴-پیشینه تحقیق۵۴
۱-۴-۱-پژوهش های داخلی۵۴
۱-۴-۲-پژوهش های خارجی۵۹
منابع وماخذ۶۴

منابع

براتی،طاهره(۱۳۷۵).تأثیرتعارضات زناشویی برروابط متقابل زن وشوهر، پایان‏نامه کارشناسی ارشدمشاوره (چاپ نشده).دانشگاه آزاداسلامی رودهن.

سادوک، بنجامین؛ سادوک، ویرجینیا (۲۰۰۷). خلاصه روانپژشکی کاپلان و سادوک.ترجمه فرزین رضایی (۱۳۹۰). تهران: انتشارات ارجمند.

هنرپروران،نازنین؛ قادری ، زهرا ؛ قبادی ، کبری(۱۳۹۰). مقایسه ی الگوهای ارتباط و تعارضات زناشویی در زنان متاهل شاغل در بانکهای دولتی و زنان خانه دار شهر شیراز. فصلنامه ی علمی – پژوهشی جامعه شناسی زنان، سال دوم، شماره ی سوم، پاییز۹۰ .

افخمی، ایمانه؛ بهرامی ،فاطمه ؛فاتحی زاده ،مریم (۱۳۸۶). بررسی رابطه بین میزان بخشودگی وتعارض زناشویی زوجین در استان یزد.فصلنامه خانوادن پژوهی، سال سوم، شماره ۹، بهار ۱۳۸۶٫

آذربایجانی، محمد ( ۱۳۸۵ ). بررسی مقایسه تعارضات زناشویی و سلامت ازدواج های بین فرهنگی و تک فرهنگی در دانشجویان زن دانشگاه اصفهان، پایان نامه کارشناسی ارشد مشاوره دانشگاه اصفهان.

اتکینسون ، ریتال؛اتکینسون ، ریچاردسی ؛اسمیت ، ادواردای(۱۳۷۸).زمینه روانشناسی هیلگارد،ترجمه براهنی،محمد نقی وهمکاران،تهران:رشد

مهری‌نژاد، سید ابوالقاسم (۱۳۷۳). بررسی رابطه بین اضطراب و افکار غیرمنطقی. پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه فردوسی مشهد.

ثنایی ذاکر، باقر(۱۳۸۷).سنجش خانواده و ازدواج .تهران : انتشارات بعثت. چاپ دوم.

ثنایی ، باقر و همکاران (۱۳۸۷). مقیاس های سنجش خانواده و ازدواج . انتشارارت بعثت .

دهقان، فاطمه (۱۳۸۰) «مقایسه تعارضات زناشویی زنان متقاضی طلاق با زنان مراجعه کننده برای مشاوره زناشویی»،پایان نامه کارشناسی ارشد مشاوره،دانشگاه تربیت معلم.

درکه ، محسن(۱۳۹۰).اثر بخشی ملودیهای موسیقی کردی بر کاهش افسردگی دانشجویان خوابگاهی، پایان‏نامه کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی،دانشگاه رازی کرمانشاه.

 ۱-۱-  اضطراب

به حالتی اشاره دارد که به موجب آن فرد، بیش از اندازه درباره اتفاق افتادن چیز وحشتناکی در آینده ، نگران ، تنیده و ناراحت است. اضطراب هم عنصر شناختی وهم عاطفی دارد. وقتی مضطرب هستید ، احساس می کنید اتفاق وحشتناکی روی خواهد دادکه قدرت تغییر دادن آن را ندارید . بعد روی نگرانی های درونی خود متمرکز می شوید ، و درباره احتمال خطر یا تهدید ، گوش به زنگ یا بیش از حد مراقب می گردید. اضطراب بیشتر آینده  گرا وکلی است و زمانی مایه نگرانی بالینی می شود که به چنان سطح وسیعی رسیده باشد که توانایی عمل کردن در زندگی روزمره را مختل کند  به طوری که فرد دچار حالت ناسازگارانه ای شده باشد که مشخصه آن واکنشهای جسمانی وروانی شدید است . این تجربیات ، شدید ، غیر منطقی  وتوانکاه ،اساس اختلال های اضطرابی هستند .

اضطراب شامل احساس عدم اطمینان ، احساس درماندگی وبرانگیختگی فیزیولوژیکی می باشد(ساراسون[۱] ،۱۹۸۷). برای اولین بار در قرن پانزدهم میلادی به معنای فشار جمعی معرفی شد . از نظر هیجانی ، اضطراب موجب خود بیمار انگاری ، غیبت از کار ، سوء مصرف مواد روا نگردان و کاهش عزت نفس می گردد(نوریان وهمکاران،۱۳۹۰).

فروید اضطراب را یک پدیده روزمره وراهی برای توضیح روان آزردگی قلمداد می کند(خدا پناهی ، ۱۳۷۹). اضطراب معمولاً به عنوان احساس پراکنده ، مبهم و نامطبوع ترس وتشویش معرفی می شود(ساراسون، ۱۹۸۷). اضطراب هیجانی است که باعث می گردد درافراد، احساس دلشوره ونگرانی به وجود آید و آنان را وادار به تغییر سازش سازد( کامکاری، ۱۳۸۵). فروید اضطراب را به سه نوع تقسیم کرده است:

الف – اضطراب واقعی: هنگامی تجربه می شود که شخص با تهدید ها وخطرات بیرونی مواجه باشد.

ب – اضطراب نوروتیک[۲] : زمانی بروز می کند که تکانه های نهاد[۳] موجب تهدید فرد در برابرقطع کنترل های من و ظهور رفتارهای که منجربه تنبیه وی خواهند گردید ، می شود.

ج – اضطراب اخلاقی[۴] : وقتی ظاهر می شود که فرد عملی برخلاف وجدان اخلاقی یا ارزش های اخلاقی خویش انجام داده یا حتی در نظر دارد انجام بدهد وبه این دلیل احساس گناه بکند(آزاد ، ۱۳۷۸)

۱-۱-۱-    ماهیت اختلال های اضطرابی

افراد مبتلا به اختلال های اضطرابی[۵] در اثر احساس های مزمن و شدید اضطراب درمانده می شوند . این احساس ها به قدری نیرومند هستند که افراد مبتلا به این اختلال ها قادر نیستند فعالیت های روزمره خود را انجام دهند. اضطراب آنها ناخوشایند است و باعث می شود نتوانند از موقعیت های عادی لذت ببرند، اما علاوه بر آن ، آنها می کوشند از موقعیت های که باعث می شوند احساس اضطراب کنند ، اجتناب ورزند . در نتیجه آنها فرصت های را برای خوش گذرانی یا عمل کردن طبق تمایلشان از دست می دهند .

میزان شیوع مادام العمر اختلالات اضطرابی برای زنان ۵/۳۰ درصد مردان  ۲/۱۹ درصد گزارش شده است. نگاهی سطحی به آمار مراجعان روان پزشکان وروان شناسان در ایران نشان می دهد که اختلالات مورد نظر ، شایع ترین علت مراجعه به این متخصصان را تشکیل می دهند. شاید تمامی آنها قبل ازمراجعه ، تلاش زیادی جهت کنترل علایم مختلف بیماری خود به ویژه نشانه های عاطفی نموده ولی به دلیل بی تأثیر بودن آنها، به ناچار به درمانگران مراجعه کرده اند. به عبارت دیگر، همه آنها قبل از مراجعه ، راهبرد های ناکارآمدی را به کار گرفته اند. به علاوه ، به دلیل نگرش منفی مردم ایران به اختلالات  روانی ودرمانگران  ذیصلاح ، تلاش شخصی جهت کنترل این علایم بسیار جدی تر بوده وغالباً بعد از تحمل ناراحتی های زیاد وطولانی این اختلالات ،تصمیم به دریافت کمک های تخصصی گرفته می شود. از آنجا که اکثر این افراد شناخت کافی از راهبرد های مناسب برای تقلیل ناراحتی های خود ندارند ومعمولاً با فاصله نسبتاً زیادی از شروع بیماری خود مراجعه می کنند، طبیعی است که بیماریشان مزمن شده واثر بخشی درمانهای تخصصی را کاهش می دهند(سیدمحمدی،۱۳۷۹).

۱-۱-۲-   اختلال وحشتزدگی

افراد مبتلا به اختلال وحشتزدگی دچار حملات وحشتزدگی می شوند. این حملات دوره های ترس شدید و ناراحتی جسمانی هستند، به طوری که افراد مبتلا احساس می کنند از پا درآمده اند و نمی توانند خود را کنترل کنند . شروع این حملات ناگهانی است و معمولاً ظرف ۱۰ دقیقه به اوج خود می رسند. نفس تنگی، تنفس سریع ، سرگیجه یا احساس عدم تعادل، احساس خفگی، تپش قلب، لرزش ، عرق کردن، ناراحتی معده، احساس واقعی نبودن ، احساس کرختی یا مورمور شدن، احساس گرگرفتگی یا سرما، احساس ناراحتی در قفسه سینه ، ترس از مردن یا از دست دادن کنترل ، از جمله احساس های هستند که فرد هنگام حمله وحشتزدگی تجربه می کند . در حالی که این اتفاق می افتد ، فرد احساس نابودی قریب الوقوع و میل شدید به گریختن دارد . تشخیص آن زمانی صورت می گیردکه حملات وحشتزدگی تکرار شوند . با این حال تشخیص این اختلال تقریباً نادر است و میزان شیوع آن در طول زندگی از ۴/۱ تا۹/۲ درصد در ایالات متحده وسایر کشور های جهان بر آورد شده است (ویسمن وهمکاران،۱۹۹۷).

اغلب موارد اختلال وحشتزدگی در افرادی که تقریباً۲۰ ساله هستند یافت می شود و افراد ۳۰ تا ۴۰ سال در مقام دوم هستند. این اختلال در بین کودکان ونوجوانان نسبتاً نادر است (اولن دیک ، ماتیس ، وکینگ ، ۱۹۹۴). وبه احتمال کمتری در پیری ایجاد می شود ( اسکاجین ، فلوید ، وفورد ، ۲۰۰۰). در زنان تقریباً دو برابر مردان است.

حملات وحشتزدگی شامل : ۱- حمله وحشتزدگی غیر منتظره (بدون محرک) ۲- حمله وحشتزدگی وابسته به موقعیت (محرک دار) ۳- حمله وحشتزدگی با زمینه موقعیتی است.

۱-۱-۲-۱-  آگورا فوبی

با گذشت زمان، افراد مبتلا به اختلال وحشتزدگی یاد می گیرند از مکان های که می ترسند ، اجتناب کنند. با این حال  این نوع اجتناب می تواند به ایجاد اختلال مربوطی به نام آگورا فوبی منجر شود که عبارت است از اضطراب شدید در مورد گیر افتادن ، درمانده شدن ، یا شرمنده شدن در یک موقعیت، بدون کمک در صورت وقوع حمله ی وحشتزدگی.

۱-۱-۲-۲-   فوبی خاص

فوبی خاص[۶] ، ترس غیر منطقی و کاهش ناپذیر از شی ء ، فعالیت ، یا موقعیت خاصی است که پاسخ اضطرابی فوری ایجاد می کند ، اختلال زیادی در عملکرد ایجاد می کند ، وبه رفتار اجتنابی منجر می شود . فوبی های خاص نسبتاً شایع هستند ، به طوری که میزان شیوع آنها در نمونه های جامعه بین ۴ تا ۸/۸ درصد است(انجمن روانپزشکی آمریکا،۲۰۰۰).

۱-۱-۲-۳- فوبی اجتماعی

افراد مبتلا به فوبی اجتماعی [۷] ، تقریباً در تمام موقعیت های که دیگران آنها را مشاهده می کنند ، دچار اضطراب زیادی می شوند. ویژگی اصلی فوبی اجتماعی ، ترس غیر منطقی و شدید ازاین است که رفتار فرد در موقعیت اجتماعی مورد تمسخر یا انتقاد دیگران قرار گیرد . افراد مبتلا می دانند که ترسشان غیر منطقی است ، با این حال نمی توانند جلوی نگرانی خود را از اینکه دیگران مشغول بررسی دقیق آنها هستند بگیرند. آنها می ترسندکاری انجام دهند یا چیزی بگویند که شرمنده شوند ، می ترسند که ذهنشان تهی شود، مطلب بی معنی یا احمقانه ای بگویند، یا علائم اضطراب مانند لرزیدن نشان دهند( استین ، واکر و فورد، ۱۹۹۶). حتی اگرترس های این افراد تایید نشوند و عملکرد آنها به آرامی صورت گیرد ، نسبت به توانایی خود در عملکرد مناسب در این موقعیت ها تردید دارند ، در نتیجه می ترسند که دیگران در آینده توقع بیشتری ازآنها داشته باشند .

۱-۱-۳- اختلال اضطراب فراگیر

گاهی اضطراب به شی ء ، فعالیت ،  موقعیت یا رویداد خاصی ربط ندارد ، ولی به نظر می رسد که ویژگی دایمی وجود روزمره فرد است . تشخیص اختلال اضطراب فراگیر[۸] ، در مورد این طبقه از تجربیات اضطرابی به کار می رود.

افراد مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر، بیشتر اوقات با اضطراب غیر قابل کنترل دست به گریبان هستند. تلاش های آنها برای کنترل کردن نگرانی شان بی نتیجه است و به نشانه های متعدد جسمانی و روانی مبتلا هستند که در عملکرد اجتماعی ، شغلی و کلی آنها در زندگی ، اختلال ایجاد می کند . آنها اغلب اوقات مستعد احساس بی قراری و هیجان زدگی هستند و به سختی تمرکز می کنند . هنگام شب ، به سختی می توانند به خواب روند یا خفته بمانند، در طول روز، احساس می کنند خسته ، تحریک پذیر ، وناآرام هستند. نگرانی آنها می تواند سالها ادامه یابد. در واقع ، این افراد اغلب  می گویند هیچ زمانی در زندگی شان بدون احساس اضطراب و نگرانی نبوده اند . این اختلال در زنان بیشتر شایع است. عوامل دیگری با میزان بالاتر این اختلال ارتباط دارد که سابقه ازدواج قبلی ، خانه دار بودن بدون اشتغال در بیرون ، از آن جمله اند.اغلب افراد مبتلا به اختلال اضطراب فراگیرحداقل به یک اختلال دیگر ، مخصوصاً اختلال افسردگی مبتلا هستند( پینی وهمکاران،۱۹۹۷). اختلال اضطراب فراگیرشایع ترین اختلال اضطرابی در بزرگسالان است ، به طوری که میزان شیوع آن در طول عمر۶ درصد است ( اسنایدروهمکاران ،۲۰۰۰). این اختلال اغلب همراه با افسردگی روی می دهد به همین خاطر تشخیص آن را مشکل تر می سازد(هوپکو وهمکاران ، ۲۰۰۰). از دیدگاه شناختی – رفتاری ، اضطراب فراگیر از تحریف های شناختی ناشی می شود واینکه تشخیص دادن نقش عوامل اجتماعی – فرهنگی در این اختلال حایز اهمیت است.

[۱] – Sarason

[۲] – Neurotic

[۳] – Id impulses

[۴] – Moral anxiety

[۵] – Anxiety disorders

[۶] -Specific  Phobia

[۷] – Social  Phobia

[۸] – Generalized  Anxiety  Disorders

80,000 ریال – خرید

تمامی فایل های پیشینه تحقیق و پرسشنامه و مقالات مربوطه به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

مطالب پیشنهادی:
 • تحقیق خودکارآمدی تحصیلی و اضطراب اجتماعی و دیدگاههای نظری درباره اضطراب و الگوهای نظری اضطراب اجتماعی
 • تحقیق سلامت روانی و اختلالات روانی و خلقی و افسردگی و نظریه‌های روان شناختی در مورد افسردگی
 • تحقیق اینترنت و کارکردها و کاربردهای آن و اضطراب اینترنتی و پیامدهای اضطراب رایانه و اینترنت
 • تحقیق سلامت روانی و اختلالات روانی و نظریه‌های روان شناختی در مورد افسردگی
 • تحقیق جایگاه تعارض در مدیریت و انواع تعارض و اثربخشی سازمانی و مدل های آن
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   یکشنبه, ۲۹ بهمن , ۱۳۹۶
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایpayandaneshjo.irمحفوظ می باشد.